Orice învăţătură greşită este rea, şi nu duce la viaţă, la zidire spirituală, la părtăşia cu Dumnezeu, ci duce pe căi rătăcite, duce la părtăşia cu demonii (comp. 1Corinteni 10:20-22, cu 2Corinteni 6:14-18).

 

Prin urmare, noi trebuie să ne ferim de orice greşeală şi abatere de la Scriptură, umblând conform Cuvântului lui Dumnezeu (Ioan 17:17; 16:13; 2Timotei 3:16,2Timotei 3:17).

 

În primul rând, trebuie precizat, că orice învăţătură are în spate spirite. Dacă învăţătura este bună, sunt spirite bune: Spiritul Sfânt care învaţă şi iluminează, îngerii fideli care transmit mesaje sau călăuzesc. Dacă învăţătura este rea, atunci în spatele ei sunt spirite rele: Satan şi demonii care înşeală. Biblia arată că în spatele învăţăturii false, sunt spirite necurate. În 2Tesaloniceni 2:2 (BC): „să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar”. Iată in acest pasaj reiese clar că în spatele unor mesaje verbale sau scrise pot fi spirite.

 

Pe lângă toate acestea, Biblia însuşi spune în 1Timotei 4:1 (NTR), următoarele: „Dar Duhul spune lămurit că, în vremile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor”. Iată! În acest pasaj se vorbeşte de „învăţăturile dracilor”, iată că nu orice învăţătură este neapărat o învăţătură divină, ci există învăţături demonice, adică învăţături care vin de la demoni prin oameni.

 

Înşelăciunea poate fi pe faţă în cazul oamenilor creduli care nu-i interesează adevărul, fie prin erezi subtile dar nimicitoare (2Petru 2:1). Chiar dacă sunt ambalate frumos, ereziile sunt o otravă mascată, care se poate folosi chiar de Biblie, dar cu versete biblice scoase din context, cum a făcut Satan când la ispitit pe Isus (Matei 4:1-10), sau cum au procedat: preoţi, cărturari, fariseii şi saducheii, cum în diverse rânduri la ispitit pe Domnul folosindu-se de texte din Scriptură!

 

Care este pericolul ereziilor?

 

Erezia sau învăţătura greşită, este echivalentă cu tăgăduirea lui Dumnezeu, cu negarea lui Cristos care şi-a dat viaţa ca preţ de răscumpărare, cu hula împotriva Duhului Sfânt!

 

În 2Petru 2:1,2Petru 2:2 (NTR), se precizează: Însă, în popor, s-au şi ridicat profeţi falşi, cum şi între voi vor fi învăţători falşi, care vor strecura erezii distrugătoare şi-L vor nega pe Stăpânul Care i-a răscumpărat, aducând astfel asupra lor o distrugere năprasnică. Mulţi îi vor urma în depravările lor; din cauza lor calea adevărului va fi batjocorită. În lăcomia lor, vor încerca să profite de voi prin cuvântări născocite. Dar condamnarea lor, dată cu mult timp în urmă, nu stă degeaba, iar distrugerea lor nu dormitează”.

 

Iată! În poporul lui Israel au fost profeţi mincinoşi, apostolul Petru pe baza acestui precedent, prezice că în creştinism vor apărea „învăţători mincinoşi”, ce fac aceştia? Ei tăgăduiesc pe singurul Învăţător Isus (Matei 23:8)! Ei predându-le o altă învăţătură decât cea a Domnului, ei neagă pe Cristos ca fiind Adevărul! Ei neagă pe Stăpân şi jertfa Lui prin care i-a cumpărat, iar odată ce Îl neagă pe El, Îl tăgăduiesc şi pe Dumnezeu, căci cine „nu rămâne în învăţătura lui Cristos, nu-L are pe Dumnezeu” (2Ioan 9 NTR).

 

Toţi care urmează pe aceşti învăţători mincinoşi, se împotrivesc Duhului Adevărului, ca şi fariseii care au hulit pe Duhul sfânt, când au negat realitatea că Domnul Isus scoatea demoni prin Duhul Sfânt (Matei 12:22-32). Aceşti mulţi, care vor urma căile depravate ale învăţătorilor mincinoşi vor batjocori „calea adevărului”, şi implicit vor huli pe Duhul Sfânt, care este în spatele lucrării adevărate!

 

Biblia este clară, oricine prezintă o altă învăţătură decât cea predată de Domnul prin apostoli, are un alt Isus, un alt duh şi o altă evanghelie (2Corinteni 11:4,2Corinteni 11:13-15), şi oricine predică o altă evanghelie este anatema, adică blestemat (Galateni 1:6-8)!

 

Nu este posibil ca un om, să fie creştin dar el să aibă alte doctrine decât cele ale lui Cristos, decât învăţătura apostolilor (comp. 2 Ioan 9 cu Fapte 2:42)! Nu este posibil ca un om să credă cu adevărat în Domnul Isus, dar să credă altfel decât învăţătura predată de Domnul şi de apostoli, căci dacă crede altfel, a crezut în zadar (1Corinteni 15:1,1Corinteni 15:2)! Nu se poate ca un om să facă semne şi minuni, să prorocească, să vorbească în limbi, dar doctrina lui să fie greşită. Conform Bibliei aşa ceva nu se poate (comp. cu Matei 7:21-27).

 

Scriptura este clară, nu există decât o singură credinţă (Efeseni 4:5), şi anume: credinţa care le-a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna (Iuda 3)! O altă credinţă este credinţa dracilor (Iacov 2:19), sau o credinţă falsă! Iar, oricine nu are învăţătura lui Cristos, nu-L are nici pe El, nici pe Tatăl (2Ioan 9; 1Ioan 2:21-23). Oricine nu are adevărul ca învăţătură nu poate avea nici darurile Duhului Adevărului (2Tesaloniceni 2:9-11).

 

Nici un om nu poate fi mântuit pe baza unei doctrine false, a unei evanghelii stricate! Nu există salvare, iertare, nu există trupul lui Cristos acolo unde există erzie! Lumina nu poate fi împreună cu întunericul, Cristos nu poate fi împreună cu belial, nu există legătură între minciună şi adevăr, nici o minciună nu este din adevăr (2Corinteni 6:14-18; 1Ioan 2:21). Nu există părtăşie între dreptate şi fărădelege! O condiţie ca Dumnezeu să ne primească la prtăşia cu El este să umblăm în lumină, nu poţi umbla în lumină, fiind în grupuri eretice, având o credinţă eretică, având învăţături false. Biblia este clară: Puţină drojdie face să crească tot aluatul” (Galateni 5:9). Sau nu ştiţi că „Aşa cum muştele moarte strică şi fermentează untdelemnul negustorului, tot aşa puţină nebunie copleşeşte înţelepciunea şi slava. (Ecleziast 10:1)?!

Nu putem ajunge la desăvârşirea în credinţă, în fapte, dacă nu ajungem desăvârşiţi în cunoaşterea lui Dumnezeu şi a lui Cristos! (vezi: Efeseni 4:13). Toţi care nu au ca ţintă: desăvârşirea în această cunoaştere, vor fi duşi de valuri şi purtaţi de orice vânt de învăţătură dată prin viclenia oamenilor care înşală prin şiretlicurile lor” (Efeseni 4:14), vor fi rătăciţi de la calea vieţii, iar mai devreme sau mai târziu vor fi pierduţi etern, pentru că toţi care nu-L cunosc pe Dumnezeu şi pe cei care nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus. Ei vor suferi pedeapsa distrugerii veşnice şi vor fi despărţiţi de prezenţa Domnului şi de slava puterii Lui”2Tesaloniceni 1:9!