Oamenii sunt învățați în cultele eretice, să îți mărturisească păcatele la preoți pentru a obține iertare! Chiar în culte neoprotestante se face așa zisa: „mărturisire” înainte de „botez” în fața comitetului, o practică nebiblică!

 

Cine dă iertarea de păcate?

Conform Scripturii doar Dumnezeu are autoritatea să ierte păcatele, deoarece:

1) Dumnezeu ne-a creat cum se spune în Isaia 42:5, NW: Iată ce a spus adevăratul Dumnezeu, Iehova, Creatorul cerurilor şi Dumnezeul cel Mare care le-a întins, Cel care a aşternut pământul şi roadele lui, Cel care le dă suflare oamenilor de pe el şi spirit celor ce umblă pe el” Și de aceea El promite celor ce se căiesc:  „Veniţi să îndreptăm lucrurile între noi“, spune Iehova. „Dacă păcatele voastre vor fi ca stacojiul, vor fi făcute albe ca zăpada. Dacă vor fi roşii ca pânza carmin, vor deveni ca lâna” (Isaia 1:18).

2) Conform cu Isaia 33:22, NW: Căci Iehova este Judecătorul nostru, Iehova este Legislatorul nostru, Iehova este Regele nostru. El ne va salva”. Deci deorece Iehova Dumnezeu este Judecător și Legislator, adică Cel care a dat legea după care vom fi judecați și este Rege, de aceea El poate ierta păcatele!

3) Iar Conform cu Psalm 99:8, SCC: Iehova, Dumnezeul nostru, Tu le-ai răspuns: Tu ai fost pentru ei un Dumnezeu iertător”. Iehova poate să ierte deoarece El este Dumnezeul nostru!

Nici “Maria”, nici „sfinții”, nici „îngerii” nu fac parte din Ființa lui Dumnezeu și astfel nu trebuie să apelăm la ei pentru a obține iertarea de păcate!

Dumnezeu l-a rânduit în Noul legământ pe unicul Său Fiu: Iesus Christos, ca Rege (Fapte 17:17), Rege al regilor (Apocalipsa 17:14), Domn (Fapte 2:36; 1Corinteni 1:2); Salvator (Luca 2:11; 1Ioan 4:14); Mijlocitor (1Timotei 2:5); Mare Preot (Evrei 6:20; Evrei 9:11), și de aceea El poate ierta păcatele prin puterea lui Dumnezeu (Fapte 5:31), prin autoritatea ce El a primit-o de la Tatăl (Marcu 2:10).

Putem conchide că Dumnezeu ne iartă prin Fiul Său, așa cum explică Pavel prin inspirație divină în Efeseni 4:32, SCC: Faceţi-vă însă plăcuţi unii către alţii, miloşi, iertând unul pe altul; după cum v-a iertat şi Dumnezeu prin Christos”.

De aceea, creștinii trebuie să își mărturisească păcatele lui Dumnezeu prin Domnul Iesus Christos

Biblia învață de mărturisiri făcute la Dumnezeu pentru a obține iertarea de păcate!

Neemia 9:2-3,NW: Sămânţa lui Israel s-a separat de toţi străinii şi au stat şi au mărturisit păcatele lor şi nelegiuirile părinţilor lor. Apoi s-au ridicat în locurile în care erau şi au citit cu voce tare din cartea legii lui Iehova, Dumnezeul lor, un sfert de zi, iar un alt sfert de zi şi-au mărturisit păcatele şi s-au plecat înaintea lui Iehova, Dumnezeul lor.

Psalm 32:5, SCC: „Ţi-am făcut cunoscut păcatul meu şi nu mi-am acoperit nelegiuirea; am spus: „Voi mărturisi lui Iehova fărădelegile mele“. Şi Tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu”.

1Ioan 1:5,1Ioan 1:9, SCC: “…Dumnezeu este lumină şi în El nu este nici un întuneric…Dacă mărturisim păcatele noastre, El este de încredere şi drept; ca să ne ierte păcatele, şi să ne curăţească de orice nedreptate”.

Deci în Noul Legământ, lui Dumnezeu prin Fiul Său îi mărturisim păcatul (1Ioan 2:1-2) și ne lăsăm de el, căci de fapt o treaptă a convertirii este: căinţa către Dumnezeu” (Fapte 20:21, SCC).

Să vedem în continuare:

 

Cum iartă Dumnezeu prin lucrători?

Domnul Iesus din autoritatea primită de la Tatăl de a ierta păcatele, a dat și apostolilor, lucrătorilor și chiar întregi adunări, dreptul să ierte sau să țină păcatele neiertate, excluzând un membru păcătos care nu dorește să se întrepte al adunării.

Astfel găsim scris:

Matei 16:18-19, SCC: “Dar şi Eu îţi zic: „tu eşti Petru; şi pe această piatră voi construi adunarea Mea, şi porţile locuinţei morţilor nu o vor învinge. Îţi voi da cheile Regatului cerurilor; şi ceea ce ai să legi pe pământ, va fi legat în ceruri; şi ceea ce ai să dezlegi pe pământ, va fi dezlegat în ceruri. Domnul îi promite la apostolul Petru că în viitor după înălțarea Lui la cer, adunarea creștină va fi construită pe Petru ca piatră de temelie, și El va primi cheile Regatului cerurilor, astfel autoritatea de a lega (a ține păcatele neiertate) așa cum vedem în cazul lui Anania și Safira (Fapte 5:1-11), și a dezlega (a ierta păcatele).

Împreună cu Petru și ceilalți apostoli au primit aceiași autoritate în Ioan 20:21-23, SCC: “Iesus deci, le-a zis iarăşi: pace vouă! După cum M-a trimis Tatăl, vă trimit şi Eu.  Şi zicând aceasta a suflat înspre ei, şi le zice: luaţi Spirit Sfânt!  Dacă aveţi să iertaţi păcatele cuiva, ele le vor fi iertate; dacă aveţi să ţineţi pe ale cuiva, ele vor fi ţinute.

Acest text nu vrea să spună că anumiți conducători cum sunt în cultele tradiționale „preoții”, care nu există în adunarea creștină din noul legământ ca o categorie aparte de slujitori, căci toți creștinii iertați de păcate sunt preoți (Apocalipsa 1:5-6), pot ierta după bunul plac păcatele membrilor!

Nici măcar apostolii cei doisprezece nu iertau sau țineau păcatele după bunul lor plac, ci după conducerea Spiritului lui Christos (Romani 8:14), astfel lucrătorii ca și Pavel au exclus pe baza hotărârii divine comunicate lucrătorului prin Spiritul Domnului Iesus, după cum și spune el în 1Corinteni 5:4, SCC: strângându-vă împreună în Numele Domnului Iesus, voi şi spiritul meu, împreună cu puterea Domnului nostru Iesus! Adică spiritul apostolului Pavel, fiind adunat În Numele adică în persoana lui Iesus Christos, în corpul Lui, împreună cu adunarea din Corint, împreună cu puterea lui Iesus de a lua decizii, el împreună cu adunarea au luat hotărârea ca curvarul din corint să nu fie iertat, ci exclus din adunarea locală (1Corinteni 5:1-9).

Adunarea fiind alături de apostolul care a întemeiat-o a decis prin puterea Domnului să Îl de-a pe acel curvar pe mâna Satanei, nu ca moft personal, sau după bunul plac!

Apoi când curvarul s-a căit și îndreptat, tot Pavel cu adunarea l-au reprimit înapoi în adunare, și l-au iertat, dar l-au iertat în persona lui Christos, adică în acord cu Domnul  (2Corinteni 2:5-11).

În contrast așa ziși „preoți”, dau „dezlegări de păcate”, chipurile, însă nu verfifică dacă viața acelor membrii s-a schimbat, îndreptat, aceleași păcate membrii le repetă și le mărturisesc an de an, ceea ce indică că totul este o lucrare falsă, fără putere de a ierta de la Dumnezeu, care ne cere nu doar să mărturisim păcatul; ci să și părăsim păcatul (Proverbe 28:13)!

Lucrarea aceasta falsă, fără cunoștința legii lui Christos ca o bază a căinței față de Dumnezeu, nu duce la iertarea de păcate, la transformarea din păcătoși în sfinți, și nu schimbă oamenii în mod real! Ci este o înșelătorie religioasă care încurajează și mai mult pe oamenii să păcătuiască, căci ei nu sunt pericol de a fi mustrați (Galateni 2:11-14), însemnați (2Tesaloniceni 3:6-15) sau excluși (1Corinteni 5:1-4)! Ceea ce indică, că aceste culte nu sunt adunarea lui Dumnezeu, căci adunarea adevărată practică disciplina (Matei 18:15-20), și astfel Domnul nu este în mijlocul lor!

În Matei 18:15-18, SCC, Domnul și Învățătorul nostru ne învață: Iar dacă are să păcătuiască fratele tău, mergi şi dovedeşte-i vina între tine şi el singur. Dacă are să asculte de tine ai câştigat pe fratele tău. Dar, dacă nu are să te asculte, ia cu tine încă unu sau doi; ca pe gură de doi martori sau de trei să fie stabilit orice cuvânt. Iar dacă are să refuze să asculte de ei, spune adunării; dacă însă şi de adunare are să refuze să asculte, să fie pentru tine precum este păgânul şi vameşul. Adevărat vă zic: oricâte aveţi să legaţi pe pământ, vor fi legate în cer; şi oricâte aveţi să dezlegaţi pe pământ vor fi dezlegate în ceruri”.

Vedem în acest pasaj un sfat practic, atunci când un frate a păcătuit să mergem și să-l convingem ca el să se căiască, dacă nu ascultă mai chemăm unul sau doi frați, iar dacă nici de ei nu ascultă îl vom spune adunării împreună cu frații care vor servi ca martori, iar în final dacă nu ascultă nici de adunare, el este exclus și devine ca un păgân sau vameș cu care evreii nu aveau legături spirituale!

Iată tot ce adunarea hotărăște pe baza mărturie a doi sau trei martorii și bineînțeles pe baza călăuzirii divine, este și legat (ținut cu păcatul neiertat) în cer, sau dezlegat (iertat) în cer.

Dar, Dumnezeu în cer nu decretează în adunarea de îngeri și demoni (1Regi 22:19), în mod oficial ceea ce este în inima Lui: iertarea sau neiertarea unei persoane, decât după hotărârea adunării, chiar dacă Dumnezeu i-a o hotărâre și o comunică adunării prin Fiul și Spiritul Sfânt, ea nu este exprimată la adunarea oștirii cereștii,  decât după ce adunarea își exprimă judecata ei! Și apoi se decretează și în cer aceiași hotărâre pe baza hotărârii adunării!

Se înțelege că vorbim de adunarea veritabilă a lui Dumnezeu în Christos condusă prin Spiritul Adevărului, nu vorbim aici de grupări false care se erijează în poporul lui Dumnezeu!

La fel în cazul apostolilor (Matei 16:18-19; 1Timotei 1:20), care pot lega sau dezlega, ei primesc înștiințarea divină, pe baza călăuzirii, apostolii, unul sau mai mulți, i-au hotărârea și după ce ei o exprimă, ceea ce ei leagă pe pământ este legat oficial în cer, și ceea ce ei dezleagă pe pământ, este dezlegat oficial și în cer!

Însă iertarea celui ce a păcătuit, pleacă tot de la căința față de Dumnezeu și mărturisirea față de El (1Ioan 1:9), de pildă, un om care dorește să fie iertat de păcate și reprimit în adunare, în primul rând, trebuie să apeleze la Dumnezeu, cu căință, cu mărturisire și cerere de iertare, și cu cerere de a primi putere de a se lăsa de păcate și a face fapte bune (Psalm 32:1-5; Psalm 51).

Dumnezeu îi va da harul de a se căii și îndrepta, dar el nu va fi iertat oficial în cer în fața oștirii cerești, decât după ce el va înștiința conducerea adunării și implicit adunarea, și apoi adunare va decide reprimirea Lui, doar după aceea păcatul lui va fi dezlegat și în cer! Și astfel Dumnezeu îi va asculta cererea pentru iertare prin acest sistem rânduit de El, nu în afara corpului lui Christos!

Creștinii care sunt adunare trebuie să își mărturisească păcatul la Dumnezeu prin Iesus Christos pentru iertare (1Ioan 2:1-2), nu este necesar să mărturisească lucrătorilor sau fraților, decât în cazul unei boli ca pedepsă, atunci pe baza ungerii și a rugăciunii lor, creștinul primește TOT de la Dumnezeu, iertarea și vindecarea (Iacob 5:14-16).

Creștinii pot mărturisii păcatele la frații maturi, în cazul în care ei au o slăbiciune pe care nu o pot birui singuri, atunci pot cere sfaturi pentru biruință (Proverbe 6:23), ca ei să îl ajute cu post și rugăciune (comp. cu Matei 17:21), căci dacă doi dintre voi au să fie de acord pe pământ pentru orice înfăptuire pe care au să o ceară, li se va face de către Tatăl Cel ce este în ceruri” (Matei 18:19, SCC).

Fie ca să ne rugăm din inimă ca Dumnezeu să ne primească rugăciunile!