În Fundamente ale credinţei creştine de Christian Briem, se spune:

Inspiraţia verbală

Poate cineva va întreba de ce se pune aşa mare preţ, în privinţa inspiraţiei verbale a Bibliei, pe limbaj? Nu ajunge inspiraţia gândurilor? Răspundem, mai întâi, că Sfânta Scriptură vorbeşte foarte clar de inspiraţia cuvintelor sale (1 Corinteni 2.13; Apocalipsa 1.3; 22.18, 19). O inspiraţie care se limitează la nivelul gândurilor ar fi inutilă în ce priveşte autoritatea scrierilor. Pentru con-vingerea noastră în această direcţie, să observăm că Pavel, Petru şi Ioan au avut idei minunate de la Dumnezeu, dar că ei au primit îndemnurile necesare cum să scrie, tocmai prin controlul şi su-pravegherea Sa. Ce folos dacă Pavel ne-ar fi spus numai ideile sale şi ele nu ar fi fost cuvintele lui Dumnezeu? Fără cuvinte inspirate, nu există nimic inspirat. Dacă Scriptura nu ar fi inspirată cuvânt cu cuvânt, nu am avea cuvintele lui Dumnezeu şi Biblia ar fi doar o carte interesantă şi cu îndemnuri bune, dar fără autoritate. Chiar această autoritate o atacă învăţătorii falşi modernişti.

Pentru noi este suficient că Biblia însăşi susţine această inspiraţie verbală. Noi credem aceasta”.

 

Unde susține Biblia aceasta? Unde se învață că Biblia a fost scrisă prin inspirație verbală?

Textele aduse ca argument: 1Corinteni 2:13; Apocalipsa 1:3; Apocalipsa 22:18-19, nu susțin această teorie!

Este adevărat că nici alte teorii ale înțelepciunii firești nu sunt susținute de Biblie, cum ar fi: teoria intuiției, teoria iluminării, teoria dinamică, teoria inspirației gradate, teoria dictării, teoria inspirației plenare.

Toate aceste teorii sunt păreri omeneşti, încercarea omului de a interpreta lucrarea divină de insuflare, călăuzire a textului sacru: Sfânta Biblie!

Unele din aceste teorii sunt chiar eretice, false şi păguboase pentru suflet!!!

 

Legat de fundamentul fraților din Plymouth”, căci cartea se numește: Fundamente ale credinţei creştine, orice fundament greșit, exagerat, chiar dacă are scopul de a susține, în realitate dărâmă!

Adevărul este că insuflarea lui Dumnezeu poate fi de mai multe feluri: viziuni, auzire, primirea unei legi pe table, a unui vis, prin îngeri, prin Spiritul Sfânt, prin Fiul lui Dumnezeu.

Însuflarea divină a fost primită în timp ce omul se ruga, scria, medita, etc.

Noi trebuie să credem ceea ce Dumnezeu afirmă:

2Petru 1:19-20, NTTF[1]: Aceasta cunoscând voi întâi, că orice profeţie a scripturii nu este făcută de o dezlegare particulară pentru că nu printr-o voinţă a omului a fost adusă cândva  vreo profeţie; ci, nişte oameni sfinţi au vorbit de la Dumnezeu, purtaţi  de Spirit Sfânt.”

Astfel, profeţiile Scripturii nu au fost scrise printr-o înţelegere particulară a omului, prin intuiţia lui, ci acei oameni care au scris Scripturile au vorbit de la Dumnezeu purtaţi de Spiritul Sfânt!

Aşa cum vântul poartă o corabie, aşa cum suflarea prinde glas într-un instrument muzical de suflat, aşa Spiritul i-a dus ca ei să scrie de la Dumnezeu!

Tot la fel în 2Timotei 3:16-17, NTTF, se menţionează:

Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu, şi de folos pentru  învăţătură, pentru mustrare, pentru îndreptare , pentru disciplinare  în dreptate; ca omul lui Dumnezeu să fie complect, deplin înzestrat pentru orice lucrare bună.”

Scritorii Bibliei ne spun că ei au fost inspiraţi de Dumnezeu, literalmente insuflaţi (în greacă: theopneustos: insuflată), iar aceasta Dumnezeu a făcut prin Spiritul Său.

Scrierea Scripturilor a fost făcută prin:

Inspiraţie verbală: profeţii au auzit glasul lui Iehova[2] Dumnezeu, care le-a vorbit în limba lor, şi ei au scris ceea ce Dumnezeu le-a vorbit:

„Şi Moise a scris toate cuvintele lui Iehova” (Exod 24:4 NW; vezi şi: Exod 34:27).

„Acum vino, scrie înaintea lor lucrul acesta pe o tablă şi consemnează-l într-o carte, ca să slujească, pentru o zi din viitor, drept mărturie...” (Isaia 30:8 NW).

„Iată cuvântul lui Iehova care a venit la Ieremia: „Aşa a spus Iehova, Dumnezeul lui Israel: «Scrie-ţi într-o carte toate cuvintele pe care ţi le voi spune.” (Ieremia 30:1-2 NW).

„În al patrulea an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda, a venit la Ieremia acest cuvânt al lui Iehova, zicând: „Ia-ţi un sul de carte şi scrie în el toate cuvintele pe care le-am rostit înaintea ta împotriva lui Israel, împotriva lui Iuda şi împotriva tuturor naţiunilor, din ziua în care ţi-am vorbit, din zilele lui Iosia, până în ziua aceasta” (Ieremia 36:1-2 NW).

 

Înspiraţie prin imagini:

a) prin viziuni:

Isaia a scris cartea în urma viziunilor şi a cuvintelor primite.

„Viziunea lui Isaia, fiul lui Amoţ, pe care a avut-o cu privire la Iuda şi Ierusalim în zilele lui Ozia, ale lui Iotam, ale lui Ahaz şi ale lui Ezechia, regii lui Iuda... Ascultaţi cuvântul lui Iehova, conducători despotici…” (Isaia 1:1,Isaia 1:10, NW).

„În al treizecilea an, în luna a patra, în a cincea zi a lunii, pe când eram în mijlocul exilaţilor lângă râul Chebar, cerurile s-au deschis şi am început să am viziuni de la Dumnezeu. În a cincea zi a lunii, adică în al cincilea an de exil al regelui Ioiachin,  cuvântul lui Iehova a venit la Ezechiel, fiul preotului Buzi, în ţara caldeenilor, lângă râul Chebar, şi acolo mâna lui Iehova a fost peste el.” (Ezechiel 1:1-3, NW).

Şi Iehova mi-a răspuns şi a zis: „Scrie viziunea şi aşterne-o clar pe table, pentru ca acela care citeşte din ea cu voce tare s-o poată citi cu uşurinţă.” (Habacuc 2:2 NW).

Toţi aceştia au scris ceea ce au văzut prin Spiritul!

b) prin vise:

În primul an al lui Belşaţar, regele Babilonului, Daniel a văzut un vis şi nişte viziuni când era culcat în patul său. Atunci a aşternut în scris visul şi a istorisit totul” (Daniel 7:1, NW).

 

Înspiraţie lăuntrică: dacă primele două tiprui de inspiraţie au de a face cu ceea ce oamenii lui Dumnezeu au auzit şi văzut, următoarea are de a face cu simţurile omului dinăuntrul lui!

Regele David, descrie modul cum el a fost insuflat de Dumnezeu: Spiritul lui Iehova a vorbit prin mine şi cuvântul lui a fost pe limba mea (2Samuel 23:2 NW[3]).

Astfel regele David a primit cuvintele care apoi le-a rostit şi apoi le-a scris în cartea Psalmilor! A fost o inspiraţie mentală, prima dată în minte, în inimă, apoi a fost vorbită, şi apoi scrisă!

Regele Solomon a scris cartea Proverbelor, Ecleziastul, în acelaşi mod (Proverbe 2:6-7,Proverbe 2:10; Ecleziast 12:10).

Dumnezeu a inspirat oamenii să consemneze propiile sentimente pentru mângâierea noastră (comp. Psalm 51; Iov 10:1-3; Habacuc 1:1-4; cu Romani 15:4).

Această inspiraţie implică nu doar: gânduri şi sentimente, ci chiar cuvintele ce vor fi scrise! Chiar dacă prima dată ea vine la nivel mintal şi în spiritul omului, dar ea se materializează prin cuvinte ce vor fi scrise! 

La fel, Luca a spus:  „Întrucât mulţi au încercat să întocmească o relatare a faptelor pe deplin crezute printre noi, aşa cum ni le-au transmis aceia care de la început au fost martori oculari şi slujitori ai mesajului, am hotărât şi eu, după ce am cercetat cu atenţie toate lucrurile de la începuturi, să ţi le scriu în ordine, preadistinsule Teofil, ca să ştii bine cât de demne de încredere sunt lucrurile în care ai fost învăţat” (Luca 1:1-4 NW).

Spiritul Sfânt s-a folosit de mintea lui Luca, de mărturiile adunate de el de la martorii oculari şi a consemnat în ordine lucrurile voite de Dumnezeu. În mod asemănător, au fost scrise şi celelalte cărţi ale Scripturilor Creştine.

Doar Apocalipsa a fost scrisă în urma unei inspiraţii verbale şi vizionare (Apocalipsa 1:1,Apocalipsa 1:10-11).

Cu toate că oamenii au primit inspiraţia divină prin diferite metode, ea reprezintă adevărul şi planul progresiv dezvăluit de Dumnezeu pentru omenire, şi prin urmare afirmăm şi credem că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu şi nu al oamenilor (1Tesaloniceni 2:13) şi ea conţine adevărul divin (Psalm 119:160; Ioan 17:17).

 

Apoi, mulți care susțin teoria inspirației verbale, chiar dacă se laudă că ei cred TOT Cuvântul, atunci când ne uităm la crezul lor, lucrările lor, vedem că multe părți din Cuvânt sunt neglijate!

Promisiunile Domnului: cine crede în El va face și el lucrările Lui, ba chiar mai mare, sunt uitate (Ioan 14:12). Sau că totul este cu putință pentru cel ce crede (Marcu 9:23).

La acești oameni, totul se reduce la teorie, o teorie goală, fără putere, ei încercă să explice inspirația Bibliei, dar nu au Duhul care să facă minuni! Încercă să explice Biblia dar ei nu mai cred în darul profeției! Ei spun că predică pe „Isus”, dar cum pot face asta face aceasta fără Duhul prorociei? – Apocalipsa 19:10.

 


[1] Sigla: NTTF, este sigla pentru Noul Testament Traducerea Fidelă.

[2] Iehova este Numele lui Dumnezeu.

[3] NW este sigla pentru Traducerea Lumii Noi.