Mulţi oameni cred că sunt „creştini”, că viaţa lor este în regulă cu Dumnezeu, că dacă mor vor ajunge în cer!

Însă doar cei cu care Dumnezeu a făcut un legământ prin Domnul Isus vor ajunge în cer, doar aceştia sunt creştini şi au păcatele iertate! – Evrei 8:8-13.

De aceea întreabă-te în mod sincer: Eşti tu părtaş la Noul Legământ? Ai fost tu înfiat ca copil al lui Dumnezeu? Eşti tu cetăţean al cerului prin apartenenţa ta ca membru al Noului Legământ?

Dacă răspunsul tău este NU, atunci tu nu poţi intra în cer, te aşteaptă judecata dreaptă a lui Dumnezeu (Galateni 3:24-29; Romani 8:14-18; Apocalipsa 22:11-15; Ioan 12:47-48).

Însă încă mai trăim ziua (perioada) de salvare a lui Dumnezeu (2 Corinteni 6:2), şi încă mai poţi face paşii necesari pentru a intra în Noul Legământ. De aceea, să vedem în continuare:

 

& Ce este Noul Legământ?

& Cum poţi intra în Noul Legământ?

 

Ce este Noul Legământ?

Noul Legământ ca orice legământ implică o înţelegere sau un contract dintre două părţi. În acest caz o parte este Dumnezeu, iar cealaltă parte oameni din orice naţiune (Galateni 3:26-29).

Dumnezeu este Cel care face noul legământ prin Mijlocitorul Isus Cristos, pe baza jertfei Lui de la cruce şi pe baza mărturiei oamenilor care vor declara la fel ca poporul Israel: „Vom face şi vom asculta tot ce a zis Domnul.” (Exod 24:1-8; Evrei 10:10-23).

Dumnezeu face acest legământ cu persoane individuale care cred în Isus şi ascultă de poruncile acestuia (Evrei 5:9-10). Mijlocitorul Noului Legământ este Fiul lui Dumnezeu, Isus (1 Timotei 2:5-6). Iar legea Noului Legământ este legea lui Cristos (Galateni 6:2), care cuprinde toate poruncile date de El şi care sunt prezentate în Evanghelii, cât şi cele date prin apostoli, scrise de aceştia în celelalte cărţi ale Scripturilor Creştine numite şi: Noul Testament (Faptele Apostolilor 1:2).

Scopul acestui legământ este ca cei ce devin părtaşi le el, să le fie iertate păcatele, să aibă legea lui Dumnezeu scrisă nu pe table sau pe hârtie ci în minte şi inimă, astfel acest legământ ne duce într-o relaţie intimă şi profundă cu Dumnezeu care ne învăţă prin Isus şi prin Spiritul său, nu printr-o clasă preoţească ca şi în vechiul legământ. De asemenea, cel din Noul Legământ are perspectiva de a intra în locul preasfânt adică în cer (Evrei 8:8-12; 10:14-20).

Această favoare de a intra în Noul Legământ nu este doar pentru unii; ci, este pentru toţi care cred în Isus în oricât de mare număr (Faptele Apostolilor 2:38-39; Galateni 3:26-29). Biblia arată că toţi creştinii sunt ,,una”, adică în acelaşi legământ, făcând parte în acelaşi staul, fie că sunt iudei (oile din staul), fie neamuri (alte oi), căci Isus spune în Ioan 10:16 BC: „…şi va fi o turmă şi un Păstor.” Iar în rugăciunea Lui el declară: „Şi mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca, şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi noi Suntem una, Eu în ei, şi Tu în Mine; pentru-ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis, şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine. Tată, vreau ca acolo unde Sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu…” (Ioan 17:20-24 BC). Deci Isus vrea „ca toţi să fie una”, şi să ajungă în cer adică „acolo unde Sunt Eu, să fie împreună cu Mine”, ca toţi ucenicii să vadă gloria Lui.

Semnul vizibil al acestui legământ este participarea la Cina Domnului, atunci când luăm din pâinea ne-dospită şi din rodul viţei ca simbol al comuniunii cu corpul şi cu sângele perfect al Domnului Isus (Matei 26:26-29; 1 Corinteni 11:23-26). Acest ceremonial este o expresie a credinţei noastre în jertfa de răscumpărare al lui Isus.

De aceea, întreabă-te în mod serios: Eşti tu părtaş la Noul Legământ? Ai zis tu vreodată lui Dumnezeu ca evreii din vechime: „Vom face şi vom asculta tot ce a zis Domnul.”? Ai fost tu iertat de păcate prin credinţa din inimă în sângele lui Isus? A avut loc în viaţa ta căinţa sinceră urmată de curăţirea conştiinţei tale prin Duhul lui Dumnezeu, având astfel pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere? (Evrei 9:14; Filipeni 4:6-7) A intervenit în viaţa ta un moment când ai fost înfiat de Dumnezeu primind Spiritul de înfiere? (Romani 8:14-17; Galateni 4:5-6) A început Dumnezeu în mod personal să te înveţe? (Ioan 6:45; Evrei 8:10-11) Simţi pe baza mărturiei Duhului Sfânt că ai fost făcut cetăţean al cerului, pe calea nouă deschisă de Isus? (Evrei 10:19-20; Filipeni 3:20-21). Se aplică şi în cazul tău cuvintele din Evrei 10:22: ,,să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţite de un cuget rău, şi cu trupul spălat cu o apă curată.” Adică a avut loc în cazul tău naşterea din Dumnezeu care ţi-a curăţit inima, în botezul în apă în Numele Domnului Isus făcut pe baza mărturiei publice cu gura ta? – Faptele Apostolilor 22:16; Romani 10:9-10.

Dacă răspunsul tău la aceste întrebări este NU, atunci tu vei pierde cerul şi salvarea dată prin Isus, fiind judecat pentru păcatele tale care nu au fost iertate şi pentru care vei fi pedepsit (Ioan 3:36).

Dacă tu ai auzit vestea bună şi nu a-i acceptat-o, dacă tu a-i auzit de jertfa nespus de scumpă a lui Isus şi nu a-i răspuns cu recunoştinţă la ea, vei fi judecat şi condamnat (Evrei 10:29-31).

Însă azi poţi lua o decizie, tu poţi face ceva pentru a fi iertat şi salvat din păcat, de aceea, studiază cu atenţie informaţiile ce urmează:

 

Ce trebuie să faci pentru a intra în Noul Legământ?

1. Ascultarea Evangheliei, primul pas, este să auzi Evanghelia, adică vestea bună, chiar acest articol are rolul să-ţi prezinte vestea bună despre Isus într-un mod condensat, tu trebuie să citeşti Scripturile, să te rogi pentru lumină, să primeşti pe deplin evanghelia şi să o crezi din toată inima (Marcu 1:15; Efeseni 1:13). Acesta este primul pas spre noul legământ. Al doilea pas este:

2. Căinţa sinceră: adică un regret profund, o părere de rău pentru faptele noastre rele pe care le-am făcut, o remuşcare, iar acesta va conduce la mărturisirea păcatelor noastre la Dumnezeu Tatăl prin Isus Marele Preot (1 Ioan 1:7-9; 2:1-2), şi la o transformare a vieţii. Căinţa autentică produce roade bune şi o schimbare a modului de gândire, de vorbire, de acţiune şi vom fi prompţi şi fermi în lupta cu înclinaţia de a păcătui (Proverbe 28:13; Matei 3:8; Romani 12:9; Evrei 3:7-8). Căinţa adevărată se observă prin atitudinea faţă de păcat, astfel nu este vorba de o întristare pentru că păcatul a fost descoperit, sau pentru că vom fi pedepsiţi pentru el, ci o întristare datorită faptului că am făcut ceea ce nu trebuia, că prin păcat am pătat, am rănit, am întinat. De aceea, să privim păcatul ca Dumnezeu ne minimalizându-l (1 Ioan 3:4,1 Ioan 1:8). Având în vedere aceste lucruri întreabă-te: Ţi-ai mărturisit păcatele lui Dumnezeu? Ai lepădat păcatul schimbându-ţi modul de viaţă într-unul drept? Urăşti păcatul? Ţi-e scârbă de modul tău de viaţă păcătos? Al treilea pas este:

3. Să crezi în Isus: credinţa începe cu cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu, apoi urmează acceptarea mentală şi continuă cu încrederea din inimă în Isus Cristos, care a murit pentru păcatele tale fără această jertfă fiind pierdut (Romani 10:10,Romani 1:17). Astfel crezi că într-adevăr Isus Cristos a murit pentru păcatele tale şi astfel toată vina şi fărădelegea ta a fost transferată asupra lui Cristos care a fost făcut păcat şi blestem pentru noi (2 Corinteni 5:21; Galateni 3:13). Astfel El a suferit o moarte chinuitoare pe cruce pentru tine astfel prin rănile Lui tu poţi fi iertat (Isaia 53; 1 Petru 2:24). Prin urmare întreabă-te în mod serios: crezi că Isus a murit în locul tău şi pentru păcatele tale (Romani 4:25)? Dacă da, atunci înţelegi că El te-a cumpărat prin jertfa Sa pentru Dumnezeu şi din momentul când crezi în El, Isus va deveni Domnul şi Salvatorul tău, şi de atunci vei trăi pentru El (Faptele Apostolilor 4:12; 5:31; 2 Corinteni 5:14-15)? 

4. Mărturisirea cu gura şi botezul în apă: dacă te-ai căit de păcate, şi ai crezut din inimă în Isus Cristos, şi viaţa ta s-a schimbat. Astfel, a început un proces al omorârii firii păcătoase, a lepădării de sine, trăieşti pentru Domnul împlinind poruncile Lui, făcând voia Lui şi nu mai pe a ta (Matei 16:24; Romani 14:7-8), atunci urmeză botezul în apă în Numele lui Isus Mijlocitorul Noului Legământ, prin care da-i un răspuns la Dumnezeu (1 Petru 3:21; Faptele Apostolilor 2:38).

Cu ocazia botezul, ca şi Domnul Isus vei face o rugăciune (Luca 3:21-22), prin care vei mărturisi cu gura ta pe Isus ca Domn şi credinţa că Dumnezeu l-a înviat din morţi  (Romani 10:9-10; 1 Timotei 6:12). La ieşirea din apă sângele lui Isus te va curăţa de păcat (Efeseni 1:7), iar Spiritul Sfânt se va revărsa, asemănător cum s-a revărsat peste Isus (Matei 3:16; Evrei 10:22), fiind adus la o viaţă nouă (Coloseni 2:13).

Apoi toată viaţa ta, atâta timp cât vei rămâne în Cristos, în ascultare de El, Dumnezeu te va învăţa personal şi te va călăuzi, căci aceasta este promisiunea Lui: ,,voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu. Şi nu vor mai învăţa fiecare pe vecinul sau pe fratele său, zicând: „Cunoaşte pe Domnul!” Căci toţi Mă vor cunoaşte, în ei înşişi, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei” (Evrei 8:10-11, BCR).

 

În final întreabă-te:

 

& Eşti tu părtaş la Noul Legământ?

& Te-ai căit de păcatele tale, te-ai lăsat de păcate şi ai început o viaţă sfântă în ascultare?

& Ai crezut din inimă, în jertfa Domnului Isus şi în învierea Lui şi ai început să trăieşti pentru El?

& Ai mărturisit public credinţa ta prin rugăciune şi botez?

& Te călăuzeşte Dumnezeu personal prin Duhul Sfânt?