Binitarianismul sau Dualismul: Alţi teologi susţin că Dumnezeu este o dualitate, adică: două persoane divine: Tatăl şi Fiul; iar Duhul Sfânt, fiind puterea lor. Concepţia dualistă este acea concepţie care susţine un Dumnezeu care este compus doar din Tatăl şi Fiul, care sunt o familie în cer, şi care au mai mulţi copii pe pământ, pe creştini. Ei mărturisesc existenţa a două persoane divine într-un singur Dumnezeu, în sec. II şi III unii părinţii bisericeşti se pare că îl susţin, cert este că doar în sec. IV s-a afirmat această teologie prin patriarhul Constantinopolului: Macedonius.

În prezent, această concepţie o întâlnim la „Biserica Unită a lui Dumnezeu”[1], „adunarea lui Yahweh”, unele Biserici de ziua a şaptea, Marea Biserică a lui Dumnezeu şi Biserica de viaţă a lui Dumnezeu[2].

Această erezie a început să se dezvolte între sec. II - IV d.C. Ea nu este biblică şi a venit în existenţă după moartea celor 12 apostoli!

Toate aceste teorii sunt o apostazie, o îndepărtare de la adevărata credinţă aşa cum a fost profeţit (Matei 13:24-30; Faptele Apostolilor 20:28-30; 2 Timotei 4:3-4; 2 Petru 2:1-2). 

Conform Bibliei:

 

Dumnezeu este doar Tatăl!

Învăţătura clară a Domnului Isus arată clar că Dumnezeu este doar Tatăl, El declară în Ioan 17:1,Ioan 1:3, ceva ce contrazice flagrant dualismul: „…Isus şi-a ridicat ochii spre cer şi a zis: Tată, a sosit ceasul!…Şi viaţa veşnică este aceasta: să te cunoască pe tine SINGURUL DUMNEZEU ADEVĂRAT, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 17:1,Ioan 1:3). Deci Isus declară că Singurul Dumnezeu Adevărat este Tatăl, la care se ruga El. De fapt poate Dumnezeu să se roage la Dumnezeu? Domnul Isus nu a spus că Adevăratul Dumnezeu este Tatăl și Fiul; ci, doar Tatăl. Pe lângă toate aceste argumente, şi apostolii au înţeles tot aşa; anume că, Dumnezeu era cineva care nu-l include pe Fiul ci este distinct de El:

1 Corinteni 8:5-6: „Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, ştim că în lume un idol este tot una cu nimic şi că nu este decât un singur Dumnezeu. Căci chiar dacă ar fi aşa numiţi „dumnezei” fie în cer, fie pe pământ (cum şi sunt într-adevăr mulţi „dumnezei” şi mulţi „domni”), totuşi pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi şi un singur Domn: Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile şi prin El şi noi.”

Textul acesta spune clar şi fără echivoc, că pentru creştini nu există decât un singur Dumnezeu; şi că Acesta este: „Tatăl”, şi nu cum susţin dualiştii că este Tatăl şi Fiul. Iar Tatăl este diferit de Isus, pentru că „de la” El vin toate lucrurile; pe când Isus, are rolul de canal sau mediator, fiindcă: „prin El …sunt toate lucrurile”.

Efeseni 4:6„Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez. Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi.”

Iată crezul primilor creştini exprimat simplu, şi studiindu-l în contextul Scripturilor Creștine, ne putem da seama că: Acest „un singur Domn”, care nu este altul decât Isus (1 Corinteni 1:3; 2 Corinteni 1:2; etc.), nu este acelaşi cu „un singur Dumnezeu”; căci, acest singur Dumnezeu este descris ca fiind: „Tată al tuturor”, şi deci şi al Domnului nostru Isus, după cum spune Scriptura tot în această epistolă: „Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui” (Efeseni 1:17).

De fapt, daca citim introducerile de la toate epistolele Noului Testament, vom găsi aproape în toate, această distincţie, între Dumnezeu, care este prezentat ca fiind: Tatăl, şi Isus Cristos, prezentat ca Fiu sau ca Domn, dar să prezint în continuare câteva exemple în acest sens.

 

 

Dumnezeu este distinct de Isus Cristos:

Dacă Scripturile Îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind distinct de Fiul, aceasta ar fi fatal doctrinei dualiste, care Îl include şi pe Fiul alături de Tatăl în Fiinţa lui Dumnezeu. Să vedem câteva exemple:

Romani 1:8-9: „Mai întâi mulţumesc Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toţi, căci credinţa voastră este vestită în toată lumea. Dumnezeu, căruia Îi slujesc în duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele”.

Observăm cum Pavel în salutul introductiv face o distincţie clară între Dumnezeul lui, şi Isus Hristos Fiul Său, prin care mulţumea la Dumnezeul lui. Daca citim introducerile de la toate epistolele, vom găsi aproape în toate această distincţie, între Dumnezeu care este: Tatăl şi Fiul Său: Domnul Isus Cristos.

Romani 16:26: „dar a fost arătată acum prin scrierile prorocilor, şi, prin porunca Dumnezeului celui veşnic, a fost adusă la cunoştinţa tuturor Neamurilor, ca să asculte de credinţă, a lui Dumnezeu, care singur este înţelept, să fie slava, prin Isus Hristos, în vecii vecilor! Amin.”

Observăm din text, că Dumnezeul Cel veşnic, doar El singur este înţelept în sensul absolut, şi El este distinct de mijlocitorul Isus Cristos prin care Îl glorificăm, „în vecii vecilor! Amin.”

1 Timotei 2:5: „Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos”.

Iată că Biblia face o distincţie clară între singurul Dumnezeu şi OMUL Isus Cristos care este Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, dacă Isus ar face parte din Fiinţa lui Dumnezeu, El nu ar mai putea fi: 1) om; și 2) Mijlocitor „între Dumnezeu şi oameni”.

1 Timotei 5:21: „Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Isus şi înaintea îngerilor aleşi, să păzeşti aceste lucruri, fără vreun gând mai dinainte şi să nu faci nimic cu părtinire.”

Observăm din acest text, că Biblia face o distincţie între Dumnezeu (Tatăl), şi Cristos Isus; după cum face o distincţie şi faţă de îngeri. Dacă Isus este Dumnezeu, de ce Biblia face această distincţie (diferenţă)?

Iuda 1:25: singurului Dumnezeu, mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreţie, putere şi stăpânire, mai înainte de toţi vecii şi acum şi în veci. Amin.”

Acesta este un alt text care surprinde atât distincţia şi diferenţa dintre Cristos şi Dumnezeu, dar arată şi că persoana „singurului Dumnezeu” este distinctă de ce a lui Isus Cristos, prin intermediul care Îi dăm slavă. Este interesant că această situaţie a unui ‘singur Dumnezeu’, care este altul decât Isus.

Întrebarea care se ridică iubite cititor este următoarea:

Dumnezeul Tău, este Acelaşi, Unicul, Singurul, diferit de Isus, prin intermediul căruia Îi dăm lui Dumnezeu: „slavă, măreţie, putere şi stăpânire, mai înainte de toţi vecii şi acum şi în veci.” ???

Fie ca fiecare cititor să-şi răspundă personal la această întrebare, pentru a se asigura că îl recunoaşte ca Dumnezeu pe Dumnezeu Bibliei, Dumnezeul lui Isus, Dumnezeul apostolilor, şi nu pe alt Dumnezeu inventat de mintea omenească.

Acum după ce am dovedit că Dumnezeu este doar Tatăl, o persoană distinctă de Fiul Său: Isus Cristos, aş dori să argumentez că doar El are numele de YHWH (Iehova).

 

Numele de Iehova este al Tatălui:

În continuare voi prezenta câteva texte clare, care arată că numele de Iehova îi este rezervat lui Dumnezeu Tatăl şi astfel El este singurul: Iehova, care Dumnezeul Bibliei.

Deuteronom 6:4: „Ascultă, Israele! Domnul („Iehova” SS 1874), Dumnezeul nostru, este singurul Domn („Iehova” SS 1874).”

Observăm din legea dată lui Israel, că, nu numai că Dumnezeu e Unu; ci, că Iehova Dumnezeu este un singur, sau unicul Iehova şi că acesta este Dumnezeul cel unic.

Isaia 63:16: „…dar Tu, DOAMNE („Iehova” SS 1874), eşti Tatăl nostru…numele tău este din veşnicie”. Pe când Fiul are un început astfel El nu poate avea un Nume din veșnicie (Coloseni 1:15; Apocalipsa 3:14).

Isaia 64:8: „Dar, Doamne („Iehova” SS 1874), Tu eşti Tatăl nostru; noi suntem lutul şi Tu olarul, care ne-ai întocmit: suntem cu toţii lucrarea mâinilor Tale.”

Deci acest nume de Iehova, se aplică la „Tatăl nostru”, la Fiinţa supremă după cum reiese din Psalmi 83:18. Acest nume este din veşnicie şi pentru eternitate (vezi şi Psalmi 106:48; Psalmi 145:21).

În Psalmi 110:1-5, se arată clar distincţia dintre Isus numit: Domn şi Iehova care îi va supune vrăşmaşii şi popoarele. Domnul Isus când a fost pe pământ, citează din Psalmi 110:1, El a spus: „Cum spun cărturarii că Christosul este fiu al lui David? Pentru că însuşi David a zis: prin Spiritul Cel Sfânt: „Iehova a zis Domnului meu; şezi la dreapta Mea, până am să pun pe duşmanii Tăi un scăunel al picioarelor Tale”. Deci, însuşi David Îi zice Domn; de unde dar, este El un fiu al lui? Iar mulţimea multă Îl asculta cu plăcere.”Marcu 12:35-37 SCC.

Iată! Isus numeşte pe altcineva: „Iehova”! El Îl numeşte pe Tatăl Său, care îi va supune Fiului duşmanii, făcându-i: „un scăunel al picioarelor Tale”.

Cu altă ocazie, Domnul a învăţat:

Marcu 12:29-30: „Isus i-a răspuns: „Cea dintâi este aceasta: „Ascultă Israele! Domnul („Iehova” SCC), Dumnezeul nostru, este un singur Domn („Iehova” SCC);” şi: „Să iubeşti pe Domnul („Iehova” SCC, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu toată puterea ta”; iată porunca dintâi. (vezi şi Matei 22:37-40; Luca 10:27).

Tot la fel, Scripturile Creștine întăreşte mărturia că Iehova este UNUL şi anume: Dumnezeul suprem, pe care trebuie să-L iubim în mod deplin!

 

Eliberează-te de învățăturile demonilor prin adevăr

De fapt orice învăţătură falsă, are în spate duhuri demonice, te pune în părtăşie cu demonii. Poate crezi că exagerez, observă ce spune Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu, care trebuie să fie norma noastră, în 1 Timotei 4:1: „Dar Duhul (Sfânt) spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor”. Iată este profeţit că unii se vor depărta de la credinţa dată sfinţilor odată pentru totdeauna şi se vor alipi de duhuri demonice înşelătoare, cum vor face această alipire? Acceptând învăţături care sunt drăceşti, care nu sunt din Cuvântul lui Dumnezeu! De aceea, Biblia în repetate rânduri ne avertizează:

1 Corinteni 4:6: „Fraţilor...să învăţaţi să nu treceţi peste „ce este scris.

1 Corinteni 5:6: „Nu vă lăudaţi bine. Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeala?”

Galateni 5:7-9: „Voi alergaţi bine: cine v-a tăiat calea ca să n-ascultaţi de adevăr? Înduplecarea aceasta nu vine de la Cel ce v-a chemat. Puţin aluat face să se dospească toată plămădeala.

1 Corinteni 15:1-2: „Vă fac cunoscut, fraţilor Evanghelia pe care v-am propovăduit-o pe care aţi primit-o, în care aţi rămas, şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut.”

Ai tu convingerea fermă că teologia ta despre Dumnezeu este corectă, biblică, adevărată, deoarece o învăţătură falsă despre Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, te poate duce în situaţia să predici un alt Isus, să primeşti un alt duh şi să înveţi o altă evanghelie!

În 2 Corinteni 11:4, se spune: „În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus pe care noi nu l-am propovăduit sau dacă este vorba să primiţi un alt duh pe care nu l-aţi primit sau o altă Evanghelie pe care n-aţi primit-o, oh, cum îl îngăduiţi de bine!”

Dragă cititor, corintenii îngăduiau, Pavel le spune însă următoarele: „Dar mă tem ca nu cumva, după cum şarpele a amăgit-o pe Eva cu viclenia lui, tot aşa şi gândurile voastre să se strice de la simplitatea şi curăţia faţă de Cristos Isus (2 Corinteni 11:3). Iată! Pavel se temea pentru corinteni, el ştia că nu este tot una ceea ce crezi!

Tu zici că crezi în Dumnezeul Bibliei, în Isus din Nazaret, Cel autentic, în Duhul Sfânt, şi adevărata Evanghelie, însă doar prin cântarul Cuvântului lui Dumnezeu poţi cântări, dacă aşa stau lucrurile, sau poate...ai primit un alt Isus (care nu este Fiu în realitate), un alt duh (care nu este un Duh cu o divinitate inferioară; ci, A trei persoană a lui Dumnezeu egal cu Tatăl şi Fiul), o altă evanghelie.......un alt Dumnezeu (un Dumnezeu trinitar)!?!

Nu uita: Diavolul este: „Tatăl minciunilor” - Ioan 8:44. Şi „nici o minciună nu vine din adevăr” (1 Ioan 2:21).

Dragă cititor, te îndemn în final, ca să cercetezi doctrina despre Dumnezeu, ca apoi să ai o relaţie intimă, vie şi reală, cu Dumnezeul Cel viu şi adevărat, prin Fiul Său Isus Cristos şi prin Duhul Sfânt, pe baza adevărului biblic care te poate elibera (Ioan 8:31-32; Ioan 17:17).

Roagă-te lui Dumnezeu pentru înţelepciune şi descoperire (Efeseni 1:17; Iacob 1:5), şi cercetează Cuvântul Său (Ioan 5:39), ca în ziua judecăţii să fi găsit în adevăr.

„Iar a Celui Ce poate să vă păzească de cădere şi să vă facă să staţi fără pată şi plini de bucurie înaintea slavei Lui, a singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Isus Cristos, Domnul nostru, a Lui să fie slava, măreţia, puterea şi autoritatea, înainte de toţi vecii, acum şi pentru toţi veciii! Amin.”Iuda 1:24-25 (NTR).

 


[1] Vezi site-ul: http://www.ucg.org/easteuropean/#romanian

[2] Vezi site-ul: http://en.wikipedia.org/wiki/Binitarianism