Și după nașterea din apă și Spirit care ne-a introdus în poporul lui Dumnezeu, dacă creștem cu creșterea lui Dumnezeu, primim privilegii și servicii ale harului divin, să vedem câteva în continuare:

1) Privilegiu de a ne face părtași la natura divină prin cunoașterea tot mai profundă a lui Dumnezeu și prin obținerea promisiunilor divine – 2Petru 1:3-4, SCC: Întrucât divina Lui putere, dăruindu-ne toate cele referitoare la viaţă şi evlavie, prin cunoaşterea Celui chemându-ne prin glorie şi virtute; prin care ne-au fost dăruite promisiunile cele mai mari şi preţioase; ca prin acestea faceţi părtaşi ai naturii divine, scăpând de stricăciunea cea din lume prin poftă”. Cu cât dorim cerul care ne este promis, dorim să cunoaștem mai mult pe Dumnezeu și voința Lui ca să ajungem în Noul Ierusalim, și aceasta ne duce la transformare a vieții, trasformându-ne după imaginea lui Dumnezeu și astfel suntem făcuți părtași la natura divină, la calitățile lui Dumnezeu.

2) Privilegiu de a fi binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în locurile cereşti, în Christos - Efeseni 1:3, SCC: “Binecuvântat fie Dumnezeul şi Tată al Domnului nostru Iesus Christos; Cel binecuvântându-ne cu orice binecuvântare spirituală în locurile cereşti, în Christos”. Binecuvântările spirituale în Christos, pot fi: sigiliul Spiritului despre care vorbește Pavel în versetul 13, apoi spirit de înțelepciune și dezvăluire pe care îl dorește apostolul Pavel în versetul 17, pentru cei din Efes, și alte daruri ale Spiritului, revelații, cunoștiințe, așa cum spune Pavel în 1Corinteni 1:7, SCC: pentru că în toate aţi fost îmbogăţiţi în El, în orice cuvânt şi în orice cunoştinţă”.

3) Privelegiul de a fi mijlocul lui Dumnezeu de a da cunoștință conducătorilor şi autorităţilor din locurile cereşti, despre planul lui Dumnezeu, așa cum se spune în Efeseni 3:10-11, SCC: “pentru ca înţelepciunea cea mult-felurită a lui Dumnezeu să fie încunoştinţată acum, prin adunare: conducătorilor şi autorităţilor în locurile cereşti; potrivit planului epocilor pe care L-a făcut în Christos Iesus, Domnul nostru”. Dumnezeu dezvăluie în adunare, elemente din planul Lui necunoscute încă, nici de îngerii fideli, și prin lucrarea de profeție din adunare, Dumnezeu dezvăluie aceste informații noi: adunării, dar constituie și o încunoștiințare pentru îngeri, care în adunare aud pentru prima dată acea informație.

4) Privilegiul de a fi lucrător împreună cu Dumnezeu, așa cum spune Pavel în 1Corinteni 3:9, SCC: colaboratori ai lui Dumnezeu”. Este minunat ca după botez să sevești ca apostol, sau în alte servicii în care colaborezi cu Dumnezeu, și în care împlinești voința Lui prin Spiritul.

5) Privilegiu de a servi ca lucrător în calitate fie de apostol, profet, păstor, învățător, sau evanghelizator, sau diakon, sau cu alte daruri ale harului – 1Corinteni 12:28, SCC: “şi pe care Dumnezeu le-a pus în adunare: întâi apostoli, al doilea profeţi, al treilea învăţători, apoi puteri miraculoase, apoi daruri ale harurilor de vindecări, servicii de ajutorări, conduceri, diferite feluri de limbi”. Iar surorile în calitate de diakonițe, cele necăsătorite sau văduve, sau în alte lucrări pentru Domnul și Regatul Lui.

Dragă frați și surori, să lucrăm cu darurile ce ni le-a dat Domnul și să năzuim spre servicii mai înalte (1Timotei 3:1), spre a-l onora pe Dumnezeu și pe Iesus în acest servicii sacre la care și îngerii doresc să privească (1Petru 1:12).

Și fie ca Cel care a început o lucrare în voi să o ducă până la capăt până în ziua lui Christos (Filipeni 1:6).