Pe lângă anumite asemănări, există diferenţe importante între crezul actual al evreilor, care sa stabilit pe baza Talmudului, de Maimonide, şi Biblia. Astfel crezul actual al evreilor nu coincide deplin cu cărţile profeţilor, cu legea şi cu Psalmii. Înţelepciunea firească i-a abătut pe evrei de la adevăr dându-le alte învăţături.

Iar unii dintre ei au devenit: atei, agnostici, fără credinţă, iar alţi urmează învăţături omeneşti!

Tabelul de mai jos scoate în evidenţă asemănările şi diferenţele:

 

Crezul oficial al iudaismului

Maimonide a definit aceste articole de credinţă în lucrarea sa: “Comentarii la Mişna” (Sanhedrin 10:1), Iudaismul le-a adoptat ulterior ca crez oficial, le prezentăm în continuare sub formă condensată.

 

învăţătura prezentată în Scripturile ebraice

 

Crezul creştin desprins din Scripturile creştine

 

 

1. Dumnezeu este Creatorul şi Domnitorul tuturor lucrurilor. El singur a făcut, face şi va face toate lucrurile.

1. “Aşa vorbeşte Domnul (IHWH)…Eu am făcut pământul, şi am făcut pe om pe el; Eu cu mâinile Mele am întins cerurile, şi am aşezat toată oştirea lor.”

(Isaia 45:11,Isaia 1:12 BC). [1]  

1. “ „Vrednic eşti Doamne (Iehova NW[2]) şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!” (Apocalipsa 4:11).

2. Dumnezeu este unul. Nu există nici o unitate asemănătoare în vreun fel cu a Lui.

2. “ Ascultă, Israele! Domnul (YHWH), Dumnezeul nostru, este singurul Domn (YHWH).” (Deuteronom 6:4 BC)

2. “Tu crezi că Dumnezeu este unul, şi bine faci…” (Iacob 2:19).

3. Dumnezeu nu are corp. Conceptele fizice nu i se aplică.

3. “Căci Egipteanul este om nu Dumnezeu, şi caii lui Sunt carne nu duh.” (Isaia 31:3 BC).

3. “ Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.” (Ioan 4:24 BC)

4. Dumnezeu este primul şi ultimul.

4. “Aşa vorbeşte Domnul (YHWH), Împăratul lui Israel şi Răscumpărătorul lui, Domnul (IHWH) oştirilor: „Eu Sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, şi în afară de Mine, nu este alt Dumnezeu.” (Isaia 44:6 BC).

4. “Eu Sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul” zice Domnul (Iehova NW) Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic.” (Apocalipsa 1:8 BC).

5. Este potrivit să ne rugăm numai lui Dumnezeu. O persoană nu se poate ruga la altcineva sau altceva.

5. “Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion… Tu asculţi rugăciunea, de aceea toţi oamenii vor veni la Tine.”

(Psalmi 65:1,Psalmi 1:2 BC).

5. “Pleacă, Satano  i-a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului (IHWH), Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-i slujeşti.” (Matei 4:10 BC).

6. Toate cuvintele profeţilor sunt adevărate.

6. “Întreg Cuvântul Tău este adevărul…” (Psalmi 119:160 BCR[3]).

6. “…Cuvântul tău este adevărul.” (Ioan 17:17 BC).

7. Profeţia lui Moise este absolut adevărată. El a fost căpetenia tuturor profeţiilor, atât a celor ce l-au precedat, cât şi a celor ce l-au succedat.

7. Învăţătura lui Moise şi a profeţilor prezintă venirea unui profet ca şi Moise (Deuteronom 18:15,Deuteronom 1:18), ba chiar mai mare, căci El va pecetlui profeţia şi viziunea deci va fi fost căpetenia tuturor profeţiilor (Daniel 9:24), şi va umbla în plinătatea Duhului Sfânt mai mult ca ceilalţi profeţi (Isaia 11:1,Isaia 1:2; 42:1,6). 

7. Scripturile creştine arată că Isus (Iosua) este Christosul (Mesiah), şi el este cel mai mare dintre profeţi (Ioan 1:17; 3:31-34; 20:30,31).

8. Întreaga Tora de care dispunem în prezent este cea care a fost dată lui Moise.

8. “Moise a venit şi a spus poporului toate cuvintele Domnului şi toate legile…Moise a scris toate cuvintele Domnului…” (Exod 24:3,Exod 1:4 BC).

8. “căci Legea a fost dată prin Moise…” (Ioan 1:17).

9. Tora nu va fi schimbată şi Dumnezeu nu va da niciodată alta.[4]

9. Profetul Isaia vorbeşte de o nouă lege ce va ieşi de la Dumnezeu, ce va fi o lumină şi pentru naţiuni (Isaia 51:4,Isaia 1:5), iar Ieremia vorbeşte de un Nou Legământ, ceea ce implică o Nouă orânduire[5] (Ieremia 31:31-34; vezi şi Ezechiel 20:25).

9. Noul Legământ, are o Nouă lege, care se bazează pe principiile legii lui Moise, dar pe care le adânceşte şi spiritualizează, iar unele legi sunt reiterate în sens literal (Romani 7:4-7; 8:2,3: 10:4; Galateni 3:18-25).

10. Dumnezeu cunoaşte toate faptele şi gândurile omului.

10. “Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd Eu? zice Domnul…” (Ieremia 23:24 BC).

“Aşa vorbeşte Domnul…Şi ce vă vine în gând, ştiu foarte bine!” (Ezechiel 11:5 BC).

10. “ Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia, cu care avem a face.” (Evrei 4:13 BC).

11. Dumnezeu îi răsplăteşte pe cei ce respectă poruncile sale şi îi pedepseşte pe cei ce păcătuiesc împotriva lui.

11. “Eu, Domnul (IHWH), cercetez inima, şi cerc rinichii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtare lui, după rodul faptelor lui.” (Ieremia 17:10 BC).

11. “…ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu,  care va răsplăti fiecăruia după faptele lui.” (Romani 2:5,Romani 1:6 BC).

12. Mesia va veni.

12. Profeţiile, vorbesc de două veniri ale lui Mesia, prima în smerenie când va pătimi şi va muri (Isaia 53), şi o venire în glorie pentru a stabili Regatul lui Dumnezeu şi pe pământ (Daniel 7:13,Daniel 1:14; Zaharia 12:10; cap.14).

12. Mesia a venit înainte de distrugerea templului din Ierusalim, când poporul Israel era în aşteptare (Luca 3:15,Luca 3:21-38), din linia genealogică a lui David.

Dar va veni cu glorie pentru a judeca naţiunile şi pentru a stabili, Regatul lui Dumnezeu (Ioan 14:2,Ioan 1:3; Matei 24:29,Matei 1:30; 25:14-46).

13. Morţii vor fi readuşi la viaţă.

13. “ Să învie, deci, morţii Tăi! Să se scoale trupurile mele moarte!… şi pământul va scoate iarăşi afară pe cei morţi.” (Isaia 26:19 BC).

13. “şi am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care o au şi ei înşişi, că va fi o înviere a celor drepţi şi a celor nedrepţi.” (Faptele Apostolilor 24:15 BC).

 

Acum după ce ne-am conturat în minte asemănările şi diferenţele, ne dăm seama un accent exagerat pe ceea ce Dumnezeu a făcut în trecut (ex. Lucrarea prin Moise). Şi Neglijând lucrarea lui Dumnezeu făcută prin Mesiah şi din prezent căci Dumnezeu nu se schimbă – Maleahi 3:6. A nu recunoaşte că va fi o schimbare de legământ, a nu recunoaşte pe profetul prezis de Moise ca va fi ca şi el, este o negare a lui Moise şi a mesajului Său!

Mesiah a spus: Să nu credeţi că vă voi învinui înaintea Tatălui; este cine să vă învinuiască: Moise, în care v’aţi pus nădejdea”Ioan 5:45, BC. Evreii vor fi învinuiţi chiar de Moise, căci 1. nu au crezut în Iehoşua ca Mesiah prezis de Moise, şi 2. nu au ascultat în întregime de legea dată prin El de Creator! 3. Ba mai mult, ei au urmat învăţături omeneşti care au deviat de la adevăr!

Profeţii lui Dumnezeu au avertizat asupra adăugării de învăţături omeneşti:

Isaia 29:13, BC: Domnul zice: „Cînd se apropie de Mine poporul acesta, Mă cinsteşte cu gura şi cu buzele, dar inima lui este departe de Mine, şi frica pe care o are de Mine, nu este decît o învăţătură de datină omenească” (vezi şi Ieremia 12:2). Accentul pe Talmud, pe intepretările şi datinile făcute de oameni, ne având încredere că Dumnezeu personal pe fiecare evreu Îl poate ajuta să înţeleagă Scripturile după cum este scris:

Proverbe 28:5: „Oamenii dedaţi la rău nu înţeleg ce este drept, dar ceice caută pe Domnul înţeleg totul”.

Evreii nu-L mai caută pe YHWH (Iehova), ci pe oamenii auto-intitulaţi: rabini!!!

Au înlocuit relaţia cu Dumnezeu şi cu Cuvântul Său, cu relaţia cu oamenii (rabinii) şi învăţăturile lor omeneşti carnale, care abat pe oameni de la adevărurile simple ale legii.

Chiar faptul că nu mai au profeţi, preoţi, templu, arată că ei au deviat de la Dumnezeu, şi au urmat oameni, care chipurile înlocuiesc: „templul”, jertfele, preoţii, leviţii, profeţii, etc. cu sinagogile neporuncite de Dumnezeu şi cu aşa numiţii: „rabini” care de fapt rătăcesc oamenii nu-i aduc spre Dumnezeu.

Chiar dacă crezul lor păstrează anumite adevăruri, de pildă: cum că este doar un singur Dumnezeu, toate mărturiile lor sunt formale, evreii nu urmează legea dată prin îngeri; ci, părerile oamenilor!!!

Dumnezeul lor nu este YHWH, ci o învăţătură, obiceiuri şi o cultură ce s-a depărtat de la poruncile divine, ei au făcut un Dumnezeu fals întruchipat şi creat de mintea falşilor rabini care au abătut pe popor de la porunca sfântă, ca şi profeţi falşi din vechime. Religia lor este o formalitate, gloria lui Dumnezeu nu se mai coboară la întrunirilor lor, rugăciunile lor inventate de oameni nu pot fi acceptate de sfântul YHWH care doreşte ca închinarea să fie din spiritul omului prin Spiritul lui Dumnezeu nu o închinare mecanică, repetativă, formalistă! – Psalmi 77:6; Isaia 26:9; Zaharia 12:10.

 

 


[1] Cu toate că YHWH Dumnezeu a creat toate, totuşi  putem spune că Fiul Său (Proverbe 30:4), a colaborat şi a participat cu El la  toată creaţia Sa şi la alte lucrări,  acest lucru reiese atât din Scripturile ebraice (Vechiul Testament), cât şi din cele creştine (Noul Testament) – vezi: Geneza 1:26; 3:22; 11:7; Isaia 63:9; Coloseni 1:15,Coloseni 1:16; Ioan 1:1-3.

[2] Sigla NW este pentru Traducerea Lumii Noi a Sfintelor Scripturi.

[3] Sigla BCR este simbolul pentru Biblia Cornilescu revizuită.

[4] În unele traduceri ale Bibliei se spune despre legământul cu Israel pe temeiul legii că este veşnic, însă adevărul este că cuvântul veşnic, în ebraică poate avea un sens relativ, de aceea unele traduceri îl traduc cu “timp indefinit” NW, astfel cuvântul “oh-lam” are ca sens de bază o perioadă de timp, care din punct de vedere al prezentului este ascunsă vederii, astfel se poate referi la o perioadă de timp care are un sfârşit (vezi de pildă Exod 21:6; 1 Samuel 1:22,1 Samuel 1:28).

[5] Expresia “un nou legământ”, nu se referă la reconfirmarea legământului făcut pe baza legii lui Moise, cum cred unii evrei, ca şi rededicarea naţiunii din timpul întoarcerii lor din exilul Babilonian (Ezra 10:1-14). Ci este vorba de un legământ nou, pe alte baze, “Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor”; ci, un legământ în care este implicat Mesiah după cum bine spune profetul Isaia în Isaia 59:19-21, şi de care vor beneficia şi naţiunile.