Fapte 2:38-39, SCC: „Iar Petru a zis către ei: căiţi-vă! Şi fiecare dintre voi să fie botezat în Numele Lui Iesus Christos pentru iertarea păcatelor voastre; şi veţi primi darul Sfântului Spirit. Fiindcă pentru voi este promisiunea, şi pentru copiii voştri, şi pentru toţi cei din depărtare; pe câţi are să cheme Iehova, Dumnezeul nostru”.

 

Care este înțelesul corect al expresiei: „darul Sfântului Spirit”?

Darul Sfântului Spirit se referă la un dar (la singular) dat de Spiritul Sfânt ca dar-semn pentru a adeveri: pe cei care credeau în Iesus (Efeseni 1:13) ca fiind noul popor al lui Dumnezeu în cadrul căreia s-a împlinit profeția lui Ioel (comp. Ioel 2:28-29 cu Fapte 2:17,Fapte 2:18).

Iar această turnare a darului Spiritului s-a făcut prin turnarea: darului vorbirii în alte limbi.

 

Interpretări greșite la acest pasaj:

Unii cred că este vorba de Spiritul Sfânt pe care-l primeşte credinciosul ca dar, cadou, însă dacă era aşa, atunci Petru ar fi spus: „veţi primi Spiritul Sfânt ca dar”, sau „veţi primi în dar: Spiritul Sfânt”, ci el spune „veţi primi darul Sfântului Spirit(SCC), el s-a referit la un dar al Spiritului, nu la Spiritul Sfânt primit în dar.

În plus, Spiritul Sfânt ca renaștere se primește în botezul în apă (Ioan 3:5; Tit 3:5), pe când Petru spune că ulterior botezului în apă: fiecare dintre voi să fie botezat în Numele Lui Iesus Christos pentru iertarea păcatelor voastre; şi veţi primi darul Sfântului Spirit”. Deci după botez, Petru le transmite evreilor din diaspora, promisiunea că vor primi darul Sfântului Spirit!

Alții susțin că nu este vorba de darul limbilor, căci în greacă nu apare kharisma”: “dar al harului”, ci: dorean” de la „doreo”: dar.

Însă, dorean”, în unele pasaje este sinonim cu kharisma”, referindu-se la aceleași dar al harului (Romani 12:6), sau al Spiritului (1Corinteni 12:4,1Corinteni 12:11). Astfel în Matei 10:8, apare dorean”, și se referă la darul vindecărilor, dar descris și în 1Corinteni 12:9, ca fiind: kharismata”.

Acest cuvânt din greacă: dorean”, are sensul de: dar, cadou, și este folosit în Biblie pentru a descrie mai multe tipuri de daruri ca: darul apei vii, adică darul vorbirii în limbi (comp. Ioan 4:10; cu Ioan 7:37-39);  darul limbilor primit de samariteni pe care l-a văzut Simeon manifestându-se (Fapte 8:20); darul limbilor manifestat în casa lui Corneliu (Fapte 11:17); darul îndreptățirii (Romani 3:24); predicarea evangheliei în dar (gratuit - 2Corinteni 11:7);  darul apostoliei (Efeseni 3:7).

Iar despre „doreo”, acesta apare în: Fapte 10:45, referitor la darul limbilor, în Romani 5:15, la darul îndreptățirii, iar la 2Corinteni 9:15, darul lui Dumnezeu de nespus (viața veșnică).

În Romani 5:15, apar ambele expresii, și kharisma” și „doreo”,  astfel: Aşa şi darul harului [kharisma”], el dar nu este precum greşeala. Pentru că dacă prin greşeala celui unu, au murit cei mulţi; cu mult mai mult harul lui Dumnezeu şi darul [„doreo”] prin har, cel al unui Om: Iesus Christos, s-au îmbelşugat pentru cei mulţi”.

Apariția ambelor termeni, indică clar că „doreo” poate fi în anumite texte: un dar al harului.

Ba mai mult, darurile harului (Romani 12:6-8) sunt daruri ale Spiritului (1Corinteni 12:8-11), sau daruri spirituale (1Corinteni 12:1), iar aceste daruri sunt descrise în 1Corinteni 14:1, prin expresia: “cele spirituale” (în greacă: „pneumatika”), sau: „cele ale Spiritului” („pneumatikon” - 1Corinteni 14:12).  Astfel, toate aceste cuvinte din aceste pasaje sunt sinonime în înțeles!

 

Dovada contextuală:

În interpretarea corectă a unui pasaj, contextul textului este foarte important pentru a înțelege sensul corect!

Deci să nu uităm contextul, cei 12 apostoli ai lui Iesus la care Domnul le promite botezul în Spirit (Fapte 1:2-8), adunaţi în ziua Penticostei (Fapte 2:1,Fapte 2:14), primesc darul vorbirii în alte limbi.

Apoi, alţi oameni aud limbile, și vin lângă apostoli, unii batjocoresc lucrarea spunând că sunt beţi, însă Petru explică că este vorba de împlinirea profeţiei lui Ioel, şi el le spune ce trebuie să facă ca şi ei să fie iertați de păcate prin căință și botez, și apoi cum pot și ei să beneficieze de darul Sfântului Spirit.

Apostolul Petru ca reprezentatnt al celor 12, predică în Fapte 2:38-39, SCC, următoarele: „Iar Petru a zis către ei: căiţi-vă! Şi fiecare dintre voi să fie botezat în Numele Lui Iesus Christos pentru iertarea păcatelor voastre; şi veţi primi darul Sfântului Spirit. Fiindcă pentru voi este promisiunea, şi pentru copiii voştri, şi pentru toţi cei din depărtare; pe câţi are să cheme Iehova, Dumnezeul nostru”.

Cu alte cuvinte Petru a spus în ziua Penticostei: darul Sfântului Spirit, adică vorbirea în alte limbi, nu este doar pentru noi cei 12, adunaţi în ziua penticostei, NU, ci el este pentru toţi cei chemați de Iehova Dumnezeu la credința în Domnul Iesus.

 

Alte dovezi din contextul cărții:

Contextul cărții este important în intepretare, precum și alte relatări similare.

Observaţi un argument în plus, în Fapte 10:44-46: Încă vorbind Petru cuvintele acestea, Spiritul Cel Sfânt a căzut peste toţi cei auzind cuvântul. Şi credincioşii din circumcizie, câţi au venit împreună cu Petru, au fost uimiţi că şi peste naţiuni a fost turnat: darul Spiritului Sfânt. Pentruîi auzeau vorbind în limbi şi mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a răspuns:  Oare poate opri cineva apa, pentru a nu fi botezaţi aceştia, care au primit Spiritul Cel Sfânt ca şi noi?.

Ce s-a coborât, sau ce s-a vărsat peste cei din casa lui Corneliu? Textul precizează, peste ei s-a coborât: „darul Spiritului Sfânt”, care dar al Spiritului? Vorbirea în alte limbi, deoarece îi auzeau vorbind în limbi şi mărind pe Dumnezeu”. Ei au primit manifestarea Spiritului ca cea de la Penticosta, Petru precizează: ca şi noi, adică ca apostolii adunați în ziua Penticostei!

Relatarea din Fapte 2:38 este similară cu cea din Fapte 10:45, expresiile despre acest dar se referă la același lucru: darul vorbirii în alte limbi!

În limba greacă:

Fapte 2:38: dorea ton agion pneumatos (darul Sfântului Spirit).

Fapte 10:45: dorea ton pneumatos ton agion (darul Spiritului Sfânt).

Dacă comparăm Fapte 2:38, cu Fapte 10:45 și Fapte 11:16-17, darul Sfântului Spirit este tot una cu darul Spiritului Sfânt, adică: darul vorbirii în alte limbi.

Am auzit o interpretare cum că Petru a greşit în ziua Penticostei, când a spus: „darul Sfântului Spirit, şi nu a spus: „Duhul Sfânt ca dar”, dar să fi greşit şi Luca, când vorbeşte de „darul Spiritului Sfânt”, şi din nou să fi greşit Petru când a spus: „Dumnezeu le-a dat acelaşi dar, ca şi nouă” (Fapte 11:17)?!? Cu siguranţă că interpretarea cu greşitul este o erezie, căci atât Petru, cât şi Luca fiind sub inspiraţia divină, când a scris cartea Faptele Apostolilor, vorbeşte de faptul că oamenii au primit: darul Spiritului Sfânt, când au primit botezul în Spirit Sfânt.

Deci argumentul din Fapte 2, este foarte solid, nu doar că toți cei botezaţi în Spirit în ziua Penticostei au vorbit în limbi, dar însuşi faptul că Petru spune că darul Sfântului Spirit este pentru toţi, astfel, el numeşte botezul în Spirit: ‚primirea darului Sfântului Spirit’, astfel nu mai încape nici o îndoială că: botezul în Spirit se manifestă la toţi prin vorbirea în limbi, deoarece este vorba de a primi un dar anume al Sfântului Spirit şi anume vorbirea în alte limbi!

De asemenea observaţi ce spune Petru când descrie experiența din casa lui Corneliu: „Deci, dacă Dumnezeu le-a dat acelaşi dar, ca şi nouă, pe baza credinţei în  Domnul Iesus Christos; cine eram eu să Îl pot opri pe Dumnezeu?” Deci darul Spiritului Sfânt este un dar (gr. dorean) al Spiritului, darul vorbirii în alte limbi, căci în Fapte 11:16, face referire la experienţa de la Penticosta, iar în v.17, el explică că darul Spiritului Sfânt manifestat prin limbi, primit prin credința în Domnul Iesus Christos, este darul primit de casa lui Corneliu.

Se mai ridică o întrebare:

De ce cei din ziua Penticostei trebuiau să se boteze în apă ca apoi să primească darul Sfântului Spirit, iar casa lui Corneliu l-a primit doar pe baza credinței înainte de botezul în apă?

Pentru că evreii din diasporă la care le predică Petru, la fel ca evreii din Ierusalim, erau vinovați într-o vină colectivă a Israelului de moartea Fiului lui Dumnezeu (Fapte 2:22-23; Matei 27:25). Astfel, ei nu putea primi darul Sfântului Spirit înainte de a primi în botez, individual: iertarea păcatelor, chiar de păcatul colectiv al omorârii Fiului lui Dumnezeu (comp. cu Matei 12:32), și doar după primirea iertării de păcate, putea primi darul, așa cum spune Petru condus de Spiritul Sfânt:căiţi-vă! Şi fiecare dintre voi să fie botezat în Numele Lui Iesus Christos pentru iertarea păcatelor voastre; şi veţi primi darul Sfântului Spirit”.

Iubite cititor, darul limbilor este și pentru tine, el este pentru toți” chemați de Dumnezeu, întrebarea pentru tine este: ai tu suficientă credință în Domnul Iesus ca să-l primești?