Mulţi au auzit de Dumnezeu din copilărie, unii au fost învăţaţi să se şi roage la Dumnezeu, rugăciunea Tatăl nostru” sau alte rugăciuni. Cunoaşterea multor oameni despre Dumnezeu se rezumă la câteva informaţii primite din copilărie sau cele auzite în biserică. Unii nu doresc să crească în cunoaşterea lui Dumnezeu, mulţumindu-se cu câteva informaţii despre El şi ducând o viaţă fără Dumnezeu, sau cu un Dumnezeu de la distanţă, sau cu un Dumnezeu doar la sărbători, sau cu un Dumnezeu la care să apelăm doar când suntem în necaz! De multe ori, în subconştientul oamenilor există aceast principiu: cu cât vei cunoaşte mai mult despre Dumnezeu, cu cât vei fi tras mai mult la răspundere, cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu cu cât asta îţi va aduce mai multe privaţiuni, suferinţe, ascultarea nu este uşoară. Astfel mulţi se mulţumesc să creadă că Dumnezeu există şi cred că lucrul acesta este suficient pentru a intra în împărăţia lui Dumnezeu sau a fi aprobaţi de El.

Însă toate aceste concepţii nu doar că nu sunt biblice, dar sunt lipsite de înţelepciune! Dacă Îl comparăm pe Dumnezeu cu un soare, a sta la distanţă de El, a apela la lumina şi căldura lui doar în anumite ocazii, sau doar la necaz este o lipsă de înţelepciune. Trupul omul are nevoie de lumina şi căldura soarelui aşa cum a lăsat-o Dumnezeu pe pământ. În mod asemănător, duhul sau spiritul omului are nevoie de căldura dragostei lui Dumnezeu şi de lumina adevărului Său.

Dacă spiritul omului nu este în comuniune cu Dumnezeu care este spirit (Ioan 4:23,Ioan 1:24), spiritul omului este dominat tot mai mult de latura carnală, demonică, pământească. Cu cât omul intră şi perseverează în comuniunea cu Dumnezeu, cu cât el se schimbă, se sfinţeşte, personalitatea lui este dominată de calităţile divine, el se aseamănă tot mai mult cu Dumnezeu (Iacob 3:13-19; 1 Petru 1:1-11)!

Biblia spune că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu (Geneza 1:27), aceasta se referă la calităţile lui Dumnezeu. Atunci când Adam şi Eva au păcătuit, în ei chipul lui Dumnezeu s-a deformat, iar toţi urmaşii lor au moştenit un chip a lui Dumnezeu deformat (Romani 5:12). Astfel, având în vedere că toţi suntem păcătoşi (Romani 3:23), căci toţi am moştenit păcatul, şi astfel chipul lui Dumnezeu din noi este deformat, ce este de făcut ca să fim înnoiţi, transformaţi, ca noi să recăpătăm calităţile divine, ca în noi să i-a fiinţă tot mai mult chipul lui Dumnezeu?

Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, ne dă soluţia la această problemă, astfel în Coloseni 3:10 (Noua Traducere Românească - NTR), se spune: v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care este înnoit în cunoaştere, după chipul Creatorului său”. Iată, soluţia: innoirea, transformarea după chipul Creatorului se poate produce prin cunoaşterea Lui, printr-o relaţie cu El!

În mod asemănător, Domnul Isus ne învaţă în Ioan 17:3 (NTR): Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Cristos, pe Care L-ai trimis Tu”. Iată viaţa veşnică se obţine prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului Isus Cristos, Fiul Lui şi trimisul Lui pe pământ! Nu este vorba doar de a acumula o cunoştinţă despre Dumnezeu şi Fiul Său, nu doar a cunoaşte informaţii despre Ei; ci, a-i cunoaşte pe Ei! Una este să avem informaţii despre o persoană şi alta este să cunoaştem personal acea persoană.

Cunoaşterea lui Dumnezeu şi a lui Isus Cristos, se obţine pe două căi, prin citirea şi meditarea asupra Cuvântului lui Dumnezeu, Sfânta Biblie şi prin o relaţie cu Ei prin rugăciune (1 Ioan 1:3-6). Această cunoaştere va aduce o schimbare a vieţii noastre după chipul lui Dumnezeu, şi ne va face posibilă viaţa veşnică în împărăţia lui Dumnezeu!

În continuarea acestui tract voi prezenta câteva aspecte esenţiale despre Dumnezeu, apoi cum să studiem Biblia spre a-L cunoaşte pe Dumnezeu, şi cum să avem o relaţie cu El prin intermediul rugăciunii.

 

1) Adevăruri fundamentale despre Dumnezeu:

În Biblie sunt prezentaţi mulţi dumnezei falşi, făcuţi de oameni, din aur, argint, lemn, piatră, etc. (Psalmi 115:3-8; Apocalipsa 9:20). Omul se mai închină şi la lucrurile din creaţie, (2 Cronici 33:3; 1 Corinteni 8:5), chiar şi poftele noastre lacome pot fi considerate dumnezeu (Filipeni 3:19).

Dar adevăratul Dumnezeu se diferenţiază de aceştia prin faptul că El este Creatorul tuturor lucrurilor şi sursa vieţii (Apocalipsa 4:11; Psalmi 36:9), El susţine viaţa creaţiei Sale (Faptele Apostolilor 17:25; 1 Tesaloniceni 1:9).

Conform Bibliei, Dumnezeu este spirit (Ioan 4:23,Ioan 1:24), iar închinătorii adevăraţi trebuie să se închine în spirit şi adevăr lui Dumnezeu, adică nu prin intermediul unor lucruri fizice ca icoane, cruci, statui, ci în spiritul omului (Isaia 26:9), şi aceea închinare să fie dintr-o inimă onestă care iubeşte adevărul (Psalmi 145:18).

Dumnezeu este lumină, în El nu este întuneric (1 Ioan 1:5), astfel cei care doresc să aibă o relaţie cu El trebuie să umble în lumină, în lumina adevărului (1 Ioan 1:6,1 Ioan 1:7).

Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4:8-10), El a arătat dragostea Sa faţă de noi oamenii, trimiţându-L pe singurul Său Fiu ca să moară în locul nostru pe cruce, ca să fie pedepsit pentru păcatele (fărădelegile) noastre. Noi putem arăta că Îl iubim pe Dumnezeu, dacă păzim poruncile Lui (1 Ioan 5:3), iar una din pocuncile Lui este să ne iubim semeni ca pe noi înşine (Matei 22:37-39).

 

2)  Cum să-L cunoaştem pe Dumnezeu prin Biblie:

Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă fiinţa lui Dumnezeu, cum este El, cum gândeşte El, felul Lui de a fi, acţiunile Lui, legea şi poruncile Lui care reflectă caracterul Lui.

Suntem încurajaţi de porunca lui Dumnezeu, să citim şi să medităm zilnic asupra Cuvântului lui Dumnezeu (Iosua 1:8; Psalmi 1:1-3; Proverbe 16:20), nu cu scopul de a acumula cunoştinţă cu care să ne mândrim; ci, ca să înţelegem Cuvântul şi să-L împlinim (Proverbe 2:1-7; Iacob 1:22-25).

Noi trebuie să citim Cuvântul şi să reflectăm asupra lui, având ca scop cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului Isus Cristos, să vedem din Scripturi, cum este Dumnezeu, cum gândeşte El, ce fel de persoană este El (2 Petru 1:3-11; 3:16-18; Ioan 14:8,Ioan 1:9).

Apoi un al doilea scop este să cerem ca El să ne vorbească prin Biblie, să ne înveţe, îndrume (Proverbe 2:1-5). Biblia este un Cuvânt viu atunci când o citim cu credinţă, când o citim ca un mesaj pentru noi. Dumnezeu ne va vorbi prin Biblie, ne va îndruma, ne va arăta păcătoşenia, slăbiciunile, ne va învăţa să umblăm pe căile dreptăţii, cât şi ne va da soluţii la problemele noastre, sfaturi înţelepte (Psalmi 119:105; 2 Timotei 3:16,2 Timotei 1:17). Noi prin citirea Bibliei trebuie nu doar să căutăm să ne umplem cu o cunoaştere „teologică”; ci, să ne umplem de cunoaşterea exactă a voinţei sale (Coloseni 1:9). Să aflăm voia Sa pentru noi şi familia noastră.

Un alt scop al citirii Cuvântului lui Dumnezeu, este să ne însuşim legile şi poruncile lui Dumnezeu, să le înţelegem, să le reţinem şi apoi să cerem putere să le împlinim în viaţa noastră (Proverbe 19:16; 1 Ioan 2:3).

 

3) Cum să-L cunoaştem pe Dumnezeu printr-o relaţie cu El:

Un al mijloc de a-L cunoaşte pe Dumnezeu este relaţia cu El. Noi ne rugăm Lui prin Domnul Isus, iar El ne răspunde prin Cuvântul Lui, precum şi vedem diferite acţiuni ale Lui în viaţa noastră. El poate schimba circumstanţele, El poate netezi cărările, piedicile, Îl putem vedea pe Dumnezeu în toate căile noastre, dacă avem ochii credinţei deschişi (Proverbe 3:6).

Dumnezeu ne vorbeşte în multe feluri şi în multe chipuri (Iov 33:14), prin vise (Iov 33:15-17), prin Sfânta Scriptură (Psalmi 119:126-130; Ioan 5:39), prin oamenii lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 15:28,Faptele Apostolilor 1:29), prin suferinţe (Iov 33:13-19), prin împrejurări (Faptele Apostolilor 10:17-20).

De multe ori, oamenii atunci când apar în viaţa lor lucruri pozitive, le pun pe seama norocului, şi nu-L văd pe Dumnezeu ca fiind cel ce este în spatele aspectelor bune din viaţa oamenilor (Iacob 1:16,Iacob 1:17). Biblia ne spune în Proverbe 3:5,Proverbe 1:6 (NTR): „Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta. Recunoaşte-L în toate căile tale şi El îţi va îndrepta cărările”. Îl vezi tu iubite cititor pe Dumnezeu în toate căile tale, în lucrurile bune, dar şi în lucrurile rele din viaţa ta, care au fost îngăduite cu un scop, căci chiar şi lucrurile rele au o latură pozitivă (Romani 5:3,Romani 1:4; 8:28; Iacob 1:2-4).

Dumnezeu doreşte nu doar ca tu să comunici cu El prin rugăciune, prin meditare (Psalmi 5:1); ci, ca şi El să comunice cu tine, ca El să te călăuzească, îndrume, înveţe (Ioan 6:45). Cu cât vei sta pe genunchi în rugăciune, în prezenţa Lui, cu cât El te va transforma (Luca 9:29), cu timpul El îţi va vorbi prin Duhul Sfânt în inima ta, vei ajunge să stai la sfat cu Dumnezeu, şi aceasta te va ajuta cel mai mult să-L cunoşti pe El (Isaia 40:11; 49:10; Ioan 16:13; Evrei 8:10,Evrei 1:11).

Părtăşia cu El, rugăciunea, închinarea, nu trebuie să fie o corvoadă; ci, o dulce comuniune cu Tatăl ceresc şi cu Domnul Isus Cristos (1 Ioan 1:3). Chiar dacă la început, a sta pe genunchi în rugăciune va fi mai greu, nu vei avea atâtea cuvinte în rugăciune, însă dacă vei persevera, vei vedea că nu este nimic mai minunat ca a petrece timp zilnic cu Dumnezeu! Iar cu cât vei citi şi medita asupra Bibliei şi asupra vieţi tale, cu cât vei avea tot mai multe subiecte de rugăciune şi vei fi inspirat şi călăuzit în rugăciune. Cu cât te vei ruga mai mult, cu atât credinţa ţi se va întări, vei vedea tot mai mult dragostea Lui, vei simţi tot mai mult călăuzirea Lui, vei vedea tot mai mult acţiunile şi intervenţiile Lui şi Îl vei cunoaşte tot mai bine (Filipeni 1:9-11; Coloseni 1:9-11).

Iar, această cunoaştere a lui Dumnezeu va fi o mângâiere şi un sprijin în perioadele de criză, de încercări, această cunoaştere te va smeri, nu te va îngâmfa, te va bucura, te va împlini, în persoana ta va lua tot mai mult fiinţă: chipul lui Dumnezeu, iar această cunoaştere te va duce la viaţă veşnică, aşa cum a spus Domnul Isus Cristos: Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Cristos, pe Care L-ai trimis Tu” (Ioan 17:3 - NTR).