Atât romano-catolici cât şi greco-catolicii au aproximativ acelaşi crez după cum se vede mai jos:

Crezul sau Simbolul Credinței, Versiunea romano-catolică:

„Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, creatorul Cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute.
Cred într-unul Domn Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de veci. Dumnezeu din Dumnezeu. Lumină din Lumină. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut dar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri. S-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om.
S-a răstignit, sub Ponțiu Pilat, a pătimit, și s-a îngropat.
A înviat a treia zi după scripturi și s-a suit la cer; șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit.
Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin profeți.
Cred într-una sfântă, catolică și apostolică Biserică.
Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor.
Aștept învierea morților și viața veacului ce va veni.
Amin.”

http://ro.wikisource.org/wiki/Crezul_romano-catolic

 

Crezul sau Simbolul Credinței, Versiunea greco-catolic:

„Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotținătorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute.
Și într-unul Domn, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a coborât din cer, S-a întrupat de la Spiritul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om.
Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și S-a îngropat.
Și a înviat a treia zi, după Scripturi.
Și S-a înălțat la cer și șade de-a dreapta Tatălui.
Și iarăși va veni cu mărire să judece viii și morții; a Cărui Împărăție nu va avea sfârșit.
Și în Spiritul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl si de la Fiul purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, Care a grăit prin proroci.
Într-una, sfântă, catolică și apostolică Biserică.
Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor.
Aștept învierea morților
Și viața veșnică ce va veni. Amin.”

http://ro.wikisource.org/wiki/Crezul_greco-catolic

 

Acest crez este nebiblic şi iraţional! El este o imposibilitate!!!

În primul rând, Fiul cel născut din Tatăl care este ne-născut nu poate fi: “de o ființă cu Tatăl”!!!

În al doilea rând, dacă este Fiul Unicului Dumnezeu, El nu poate fi Dumnezeu! Isus nu poate fi şi Fiul lui Dumnezeu în acelaşi timp !!!

În al treilea rând, acest crez susţine trei Dumnezei la care catolici se închină!!!

Apoi, Dumnezeu nu se naşte pe Sine; ci, un alt Dumnezeu, iar dacă Isus este născut ca Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat atunci sunt DOI Dumnezei!!!

În catehismul catolic găsim scris:

„2. DESPRE SFÂNTA TREIME

19. Câte persoane sunt în Dumnezeu?

În Dumnezeu sunt trei persoane: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh.

20. Este fiecare persoană Dumnezeu adevărat?

Fiecare persoană este Dumnezeu adevărat.

21. Sunt mai mulţi Dumnezei?

Cele trei persoane sunt numai un singur Dumnezeu.”

http://www.credinta-catolica.ro/catehismul-romano-catolic/despre-simbolul-credintei/#sfantatreime

 

Priviţi cu atenţie la întrebarea 20: Este fiecare persoană Dumnezeu adevărat? Răspunsul lor este: Fiecare persoană este Dumnezeu adevărat. Atunci te întreb iubite cititor câţi Dumnezei sunt, dacă fiecare din cele trei persoane este Dumnezeu adevărat?

Cred că ei nu ştiu socoti de spun: Cele trei persoane sunt numai un singur Dumnezeu.” !!! Mai învăţaţi aritmetică!!!

 

Însă, conform propriei afirmaţii, Isus nu este Dumnezeu Adevărat, El nu este parte din Dumnezeu!!!

În Ioan 17:1-3, El a spus: După ce a spus Isus acestea, ridicându-şi ochii spre cer, a zis: „Tată, a venit ceasul: glorifică-l pe Fiul tău ca Fiul să te glorifice pe tine, pentru ca, precum i-ai dat putere asupra fiecărui om, să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care i-ai dat lui. Iar viaţa veşnică aceasta este: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe cel pe care l-ai trimis, pe Isus Cristos” (Noul Testament catolic, traducere şi note de pr. Alois Bulai şi pr. Anton Budău, publicat de Editura Sapientia, Iaşi 2002, având sigla: NTC).

Domnul mărturiseşte că Fiinţa la care se ruga, este Tatăl, „singurul Dumnezeu adevărat”, iar El nu este decât un trimis Al Acestuia!!! – vezi şi 1 Corinteni 8:6; Iuda 1:25.

Apoi crezul mai susţine: „născut dar nu făcut (creat)!!!

Însă chiar în Coloseni 1:15, pasajul arată clar, că Isus este întâi născut din creaţie, deci El este din categoria creaţiei. Dacă Pavel ar fi dorit să sugereze că Isus este născut dar nu făcut, ar fi spus ca şi în Romani 8:29: „Cel întâi-născut din mulţi fraţi”, dar el spune: „cel întâi-născut din toată zidirea”, prin urmare Isus nu este descris în afara zidirii; ci, El este inclus ‚în zidire’ sau ‚în creaţie’ fiind „din toată zidirea”.

În Proverbe 8:22-25, despre Înţelepciunea (Isus – 1 Corinteni 1:24) se spune că este făcută!

În Apocalipsa 3:14, se afirmă despre Fiul în NTC: începutul creaţiei lui Dumnezeu”.

La fel doctrina despre Duhul (Spiritul) Sfânt este una eretică!?!

Ei afirmă în crez: „Spiritul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl si de la Fiul purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit”. Aici găsim trei erezii!!!

  1. El nu este numit nicăieri în Scripturi: Domn, sau „Domnul de viață Făcătorul”. El este robul lui Dumnezeu nu cineva egal cu El!!! El este supus lui Dumnezeu şi lui Isus (Ioan 16:13-15).
  2. Duhul nu purcede de la Tatăl şi Fiul, ci doar de la Tatăl!!! Îndiferent dacă Îl trimite în lume: Tatăl, sau este trimis de Fiul, Duhul sau Spiritul Sfânt, iasă (purcede) de la Tatăl (vezi: Ioan 14:26; 15:26).
  3. Nicăieri în Scriptură nici ca poruncă, nici ca exemplu, nu există închinare la Duhul!!!

Închinarea la trinitate, nu vine din Cuvântul adevărului; ci, din cuvântul oamenilor stricaţi la minte, care predică o altă evanghelie, învaţă de un al duh şi un alt Cristos (2 Corinteni 11:4).

Un alt motiv pentru care rugăciunea la Duhul Sfânt este greşită, este că rugăciunea în care te adresezi Duhului, este o rugăciune ce se bazează pe meritele tale proprii, căci tu nu vii la Duhul Sfânt prin intermediul a cuiva, a meritelor cuiva! Unii se roagă la „Duhul” prin Cristos, ca şi cum Cristos ar fi mai mic ca „Duhul”, însă Însuşi Duhul Sfânt Îl glorifică pe Cristos, este dependent de El, şi se supune Lui (Ioan 15:26; 16:13-15; Coloseni 1:15-17).

Astfel atunci când ne rugăm, avem nevoie de un mijlocitor, cine este însă mijlocitorul nostru la Duhul Sfânt?! Nimeni! La Tatăl ne rugăm prin Fiul (Ioan 16:23; Efeseni 5:20; Coloseni 3:17), şi la Fiul prin Duhul Sfânt (Ioan 16:14; 1 Corinteni 12:3; Efeseni 6:18), însă la Duhul Sfânt nu ne putem ruga, căci aceasta ar însemna să venim în rugăciune pe baza meritelor noastre şi nu pe baza vredniciei vreunui Mijlocitor care să fie altul decât noi!

Astfel, ne putem ruga Tatălui în Numele lui Isus şi prin Duhul Sfânt (Efeseni 2:18; 5:20; 6:18), sau Domnului Isus prin Duhul Sfânt (Ioan 16:14; 1 Corinteni 12:3), ştiind că Domnul Isus va transmite ulterior lui Dumnezeu, care este ascultătorul final al rugăciunii, rugăciunile ce le primeşte El (Psalmi 65:1,Psalmi 1:2; Ioan 14:16; 16:26) ca Mijlocitor (1 Timotei 2:5) şi Mare Preot la Dumnezeu (Evrei 4:14-16; 7:24-26).

Însă nu ne putem ruga la „Duhul Sfânt”, pentru că acest lucru nu numai că este nebiblic, dar intrăm pe terenul sfânt al închinării prin meritele noastre proprii, fără nici un Mijlocitor!

 

Un alt aspect din catehism ce contrazice flagrant Biblia este:

„974. Preasfânta Fecioară Maria, după ce şi-a împlinit drumul vieţii pământeşti, a fost ridicată cu trupul şi cu sufletul la slava cerească, unde este deja părtaşă de slava Învierii Fiului ei, anticipând învierea tuturor mădularelor Trupului lui.” - http://www.catehism.ro/CBC_035.htm#II

Biblia afirmă clar:

„Fraţilor, eu spun aceasta: carnea şi sângele nu pot moşteni împărăţia lui Dumnezeu, nici putrezirea nu va moşteni neputrezirea”- 1 Corinteni 15:50 NTC.

 

O altă erezie este doctrina lor despre botez, unde se contrazic singuri !!!

Ei spun: „1229. Încă din vremea apostolilor cine vrea să devină creştin trebuie să parcurgă un drum şi o iniţiere în mai multe etape. Acest drum poate fi străbătut repede sau lent. El va trebui să cuprindă întotdeauna câteva elemente esenţiale: vestirea Cuvântului, primirea Evangheliei care să provoace convertirea, profesiunea de credinţă, Botezul, revărsarea Duhului Sfânt, accesul la Comuniunea euharistică”.

http://www.catehism.ro/CBC_044.htm#19

 

Ascultă ei de acest adevăr pe care îl recunosc în catehismul lor?

NU!!!
Ei udă copii, considerându-l: „botez”, fără ca acel suflet să fi parcurs paşii esenţiali care trebuie să aibă loc: „întotdeauna”.

Atunci ei nu urmează propriile învăţături!

Biblia învaţă despre botez:

„Când au auzit au fost pătrunşi la inimă şi i-au spus lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Ce să facem, fraţilor?”
Petru le-a zis: „Convertiţi-vă şi fiecare dintre voi să se boteze în numele lui Isus Cristos spre iertarea păcatelor voastre şi veţi primi darul Duhului Sfânt”
Faptele Apostolilor 2:37,Faptele Apostolilor 1:38, NTC.

„Faceţi dar pocăinţă şi vă întoarceţi, ca să vi se şteargă păcatele” – Faptele Apostolilor 3:19, Noul Testament catolic, Psacal.

 „Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Cristos Isus. Toţi câţi aţi fost botezaţi în Cristos v-aţi îmbrăcat în Cristos”Galateni 3:26,Galateni 1:27, NTC.

„Înmormântaţi fiind împreună cu el prin botez, aţi şi fost înviaţi, prin credinţă, împreună cu el, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, cel care l-a înviat pe el din morţiColoseni 2:12 NTC.


Putem afirma pe baza adevărului biblic, că „botezul copiilor” este o lucrare falsă, care Îl batjocoreşte pe  Domnul Isus Cristos, care a lăsat această lucrare pentru cei ce ei personal se căiesc şi cred!

 

În concluzie, nu lăsa ca oamenii să-ţi stabilească credinţa, ci aflo tu personal pe cea adevărată din Sfintele Scripturi (2 Timotei 3:16,2 Timotei 1:17; Iuda 3; Efeseni 4:5).